Czy dążyć do jeszcze większego skracania czasu drzwi-balon u chorych ze STEMI?

Saif S Rathore i wsp – Association of door-to-balloon time and mortality in patients admitted to hospital with ST elevation myocardial infarction: national cohort study LINK: BMJ 2009;338:b1807 (dostępny pełen tekst)
Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych, u chorych z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, czas drzwi-balon (ang. „door-to-baloon time”), upływający pomiędzy przyjęciem do szpitala a wykonaniem przezskórnej interwencji (PCI), nie powinien przekraczać 90 minut. Podejmowane są liczne działania mające na celu jak najskuteczniejszą realizację tych zaleceń.

Organizacja Door-to-Balloon Alliance stawia sobie za zadanie osiągnięcie, w sieci uczestniczących szpitali, czasu drzwi-balon <90 minut, u co najmniej 75% chorych poddawanych PCI. W niektórych szpitalach udaje się uzyskać jeszcze lepsze wyniki, z medianą dochodzącą do 60 minut. Nie wiadomo jednak, czy skracanie czasu poniżej 90 minut przynosi istotne dodatkowe korzyści.

Na łamach British Medical Journal opublikowano wyniki analizy danych z dużego narodowego rejestru American College of Cardiology National Cardiovascular Data Registry, obejmującego 43 801 chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), poddanych PCI. Mediana czasu drzwi-balon wyniosła 83 minuty (57.9% leczonych do 90 minuty). Całkowita śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 4.6%.

Analiza z użyciem wieloczynnikowej regresji logistycznej pozwoliła wykazać, że wydłużający się czas drzwi-balon był związany z rosnącą w sposób nieliniowy śmiertelnością (30 minut=3.0%, 60 minut=3.5%, 90 minut=4.3%, 120 minut=5.6%, 150 minut=7.0%, 180 minut=8.4%, P<0.001 – skrócenie czasu drzwi-balon z 90 do 60 minut wiązało się zatem z 0.8% redukcją zgonów, a z 60 do 30 minut z dalszą 0.5% redukcją zgonów).

Zebrane dane sugerują zatem, iż zamiast przyjmować wartość graniczną czasu drzwi-balon i zalecać nie przekraczanie 90-minutowego oczekiwania na interwencję, powinniśmy dążyć do jak najszybszego wykonywania PCI . Tego rodzaju postępowanie, przy przestrzeganiu reguł chroniących przed wykonywaniem niepotrzebnych PCI, może jeszcze bardziej obniżyć śmiertelność w STEMI.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-05-19

0 replies on “Czy dążyć do jeszcze większego skracania czasu drzwi-balon u chorych ze STEMI?”