Roztrzęsienie i lęk po lekach przeciwdepresyjnych – przegląd piśmiennictwa

Lindsey I. Sinclair i wsp – Antidepressant-induced jitteriness/anxiety syndrome: systematic review LINK: Br J Psych 2009;194:483
W British Journal of Psychiatry opublikowano wyniki systematycznego przeglądu piśmiennictwa poświęconego objawom lękowym i roztrzęsieniu (zdenerwowaniu, jitteriness), indukowanym przez leki przeciwdepresyjne. Impulsem do przeprowadzenia badania były anegdotyczne doniesienia na temat przemijającego wzrostu nasilenia lęku, pobudzenia i drażliwości w pierwszym okresie farmakoterapii depresji.

Związek pomiędzy wymienionymi objawami a lekami przeciwdepresyjnymi, w szczególności wybiórczymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny, okazał się na tyle silny, że w piśmiennictwie pojawiło się określenie „zespół wczesnej aktywacji po lekach przeciwdepresyjnych”. Zdaniem autorów omawianego artykułu, dowody badawcze wskazujące na istnienie tego zespołu, są wątłe.

Chcąc zweryfikować tę tezę, Sinclair i wsp. zidentyfikowali 245 artykułów poruszających aspekty związane z zespołem zdenerwowania/lęku. Sto siedem z nich objęto szczegółową analizą. Żadna z publikacji nie zawierała wiarygodnej skali nasilenia zdenerwowania/lęku. Nie znaleziono również jednoznacznych dowodów na różnicę pod względem częstości zdenerwowania/objawów lękowych pomiędzy wybiórczymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny a lekami trójcyklicznymi.

Częstość występowania zespołu zdenerwowania/lęku, podawana w poszczególnych pracach, wahała się w bardzo szerokim zakresie od 4 do 65%. Wśród metod leczenia tego zespołu wymieniano wolne zmniejszanie dawki leków przeciwdepresyjnych i dodanie benzodiazepin, choć dowody na skuteczność tych interwencji są skąpe. Nie jest również jasne, czy zespół zdenerwowania/lęku ma wartość predykcyjną w prognozowaniu skuteczności terapii ani czy jego występowanie zwiększa ryzyko zachowań samobójczych.

Mimo, że wiedza na temat omawianego zespołu objawów jest skąpa, to na stałe zagościł on w świadomości lekarzy i ma wpływ na decyzje dotyczące leczenia. To wskazuje na konieczność ponownego, dokładnego zbadania działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych we wczesnym okresie farmakoterapii.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2009-06-19

0 replies on “Roztrzęsienie i lęk po lekach przeciwdepresyjnych – przegląd piśmiennictwa”