Kontrola glikemii u chorych ze świeżo wykrytą cukrzycą a ryzyko zgonu wieńcowego w 20-letniej obserwacji

A.C. Dale i wsp – Glycaemic control in newly diagnosed diabetes patients and mortality from ischaemic heart LINK: Eur Heart J 2009;30:1372
Wyniki niektórych najnowszych prób klinicznch w cukrzycy typu 2 (ACCORD, VADT) mogły podważyć przekonanie o konieczności pełnej normalizacji poziomu HbA1c jako sposobu skutecznej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Normalizacja taka nie zmniejsza bowiem szybko i skutecznie ryzyka makroangiopatii. Może zatem metaboliczną kontrolę cukrzycy typu 2 należy traktować bardziej pobłażliwie?

Z zagadnieniem tym starają się zmierzyć na łamach European Heart Journal autorzy z Norwegii. Porównali oni losy 205 pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 2 (średnia wieku wyjściowo 66 lat) z odpowiednio dobraną pod względem płci i wieku grupą bez zaburzeń metabolizmu glukozy. Badanych obserwowano przez 20 lat, co roku mierząc poziom HbA1c. Stopień wyrównania metabolicznego zdefiniowano za pomocą mediany wyników HbA1c w okresie pierwszych 10 lat.

Ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca było 1,8 krotnie wyższe grupie chorych na cukrzycę niż w grupie kontrolnej. Odnotowano również, choć nie tak wyraźny, wzrost ryzyka zgonów z wszystkich przyczyn i zgonów sercowo-naczyniowych. Ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca rosło wraz z pogarszaniem się kontroli metabolicznej. Dla najwyższego kwartyla (tj. HbA1c> 8,21%), w odniesieniu do wartości w grupie kontrolnej, rosło 4,2-razy. W analizie wieloczynnikowej oznaczało to 20% ryzyka zgonu wieńcowego, w przeliczeniu na wzrost poziomu hemoglobiny glukozylowanej o jedną jednostkę.

A zatem, osiągnięcie lepszej kontroli metabolicznej w cukrzycy może potencjalnie zmniejszać ryzyko wystąpienia powikłań wieńcowych. Co istotne, w prezentowanej analizie poniżej progu HbA1c <7,2% ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca nie było znacząco podwyższone.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2009-06-01

0 replies on “Kontrola glikemii u chorych ze świeżo wykrytą cukrzycą a ryzyko zgonu wieńcowego w 20-letniej obserwacji”