Prewencja pierwszego epizodu depresji: stan obecny i perspektywy

Robert G. Robinson i Ricardo E. Jorge – Prevention of first-episode depression: progress and potential LINK: Br J Psych 2009;194:296
W British Journal of Psychiatry ukazał się edytorial poświęcony metodom pierwotnej prewencji depresji. Wyjątkowo skąpe dane badawcze na ten temat pochodzą z kilku niedawno opublikowanych prac nad selektywnymi interwencjami profilaktycznymi, prowadzonymi w grupach osób z chorobami somatycznymi zwiększającymi ryzyko depresji.

Przykładowo, wyniki badania na chorych z obustronną, szybko postępującą degeneracją plamki żółtej oka wskazywały, że profilaktyczne podawanie leków przeciwdepresyjnych zmniejszało częstość epizodów depresji po 2 (11.6% vs 23.2%), ale nie po 6 miesiącach. Z kolei, z badania z randomizacją i grupą kontrolną na osobach po incydencie naczyniowo-mózgowym wynikało, że profilaktycznie podawany escitalopram 4.5-krotnie zmniejszał ryzyko depresji w ciągu 1 roku, w porównaniu z placebo.

Ubóstwo danych sprawia, że cały szereg zasadniczych pytań dotyczących pierwotnej profilaktyki depresji pozostaje bez odpowiedzi. Nie jest jasne, jakie są optymalne mierniki powodzenia interwencji profilaktycznej: zmniejszenie zapadalności na epizody depresyjne czy też stopień redukcji chorobowości i śmiertelności z powodu chorób ściśle związanych z depresją. Kolejnym problemem jest to, że najistotniejsze efekty zdrowotne interwencji profilaktycznej ujawniają się niekiedy po kilkudziesięciu latach od jej przeprowadzenia, więc umykają uwadze badaczy. W końcu, wciąż nie wiadomo, na jakim rodzaju interwencji powinni koncentrować się badacze: na interwencjach „uniwersalnych”, skierowanych do ogólnej populacji, czy też na selektywnych lub celowanych, ukierunkowanych na osoby z grup podwyższonego ryzyka.

Pomimo licznych wątpliwości można mieć przekonanie, że uczyniono krok najważniejszy. Wykazano, że pierwszemu epizodowi depresji można zapobiegać.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2009-04-10

 

0 replies on “Prewencja pierwszego epizodu depresji: stan obecny i perspektywy”