Dieta DASH a ryzyko zachorowania na niewydolność serca

Emily B. Levitan, Alicja Wolk i Murray A. Mittleman – Consistency with the DASH diet and incidence of heart failure LINK: Arch Intern Med 2009;169:851
Wiadomo, że istnieje związek pomiędzy nawykami dietetycznymi a czynnikami ryzyka zachorowania na niewydolność serca (NS), nie dysponujemy natomiast wyczerpującymi danymi dotyczącymi wpływu modyfikacji diety na ryzyko wystąpienia samej NS.

Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) jest skuteczną strategią w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Niemniej jednak, dotychczasowe badania oceniające wpływ tej diety na ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową lub udar mózgu przyniosły niejednoznaczne wyniki. Fung i wsp. wykazali 24% zmniejszenie występowania choroby wieńcowej i 18% redukcję występowania udarów u kobiet w największym stopniu przestrzegających diety DASH. Z kolei Folsom z zespołem zależności takiej nie zaobserwowali.

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki pracy oceniającej zależność pomiędzy przestrzeganiem diety DASH a ryzykiem wystąpienia NS. Badaniem objęto grupę około 36 000 szwedzkich kobiet w wieku 48-83 lat. Punktami końcowymi było zachorowanie na NS (określane jako hospitalizacje lub zgony NS). Stosowanie się do zaleceń diety DASH oceniano ilościowo na podstawie kwestionariuszy.

W okresie 7 lat obserwacji stwierdzono wystąpienie punktu końcowego u 443 kobiet (415 hospitalizacji i 28 zgonów). Osoby z NS były starsze, miały wyższy indeks masy ciała, częściej paliły tytoń, miały wyższe stężenia cholesterolu oraz częściej występowało u nich nadciśnienie tętnicze. Stosowanie diety DASH wiązało się z niższym o 37% ryzykiem wystąpienia NS, po uwzględnieniu wpływu większości czynników ryzyka sercowo-naczyniowego). Ilorazy szans i 95% przedziały ufności dla poszczególnych kwartyli (podział w zależności od stopnia przestrzegania DASH) wynosiły odpowiednio 1 (referencyjny), 0.85 (0.66-1.11), 0.69 (0.54-0.88), oraz 0.63 (0.48-0.81); P dla trendu < 0.001.

A zatem, im bardziej staranne przestrzeganie diety DASH tym niższe ryzyko wystąpienia NS.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-05-11

0 replies on “Dieta DASH a ryzyko zachorowania na niewydolność serca”