jak dawka aspiryny po PCI? – analiza PCI-CURE study

Steven R. Steinhubl, Peter B. Berger – Aspirin following PCI: too much of a good thing? LINK: Eur Heart J 2009;30:882
Jako pierwszy aspirynę w trakcie przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych (PCI) zastosował „ojciec” angioplastyki – Andreas Gruentzig. Było to działanie, jak można sądzić, nieco przypadkowe, bowiem początkowo uważano, że może to być lek przede wszystkim zapobiegający restenozie i dopiero wyniki pierwszych badań wykazały, ku zdziwieniu badaczy, że wprawdzie aspiryna nie zapobiega temu zjawisku ale o za to o trzy czwarte zmniejsza ryzyko ostrych incydentów zakrzepowych.

W kolejnych badaniach okazało się, że również jej przewlekłe stosowanie zmniejszało względne ryzyko powikłań zakrzepowych (o niemal 80% w obserwacji 6-miesięcznej). Kolejne badania ugruntowały rolę aspiryny po PCI ale jest to jedyny z leków kardiologicznych, w przypadku którego wysokość dawek zalecanych w standardach towarzystw naukowych i stosowanych w praktyce klinicznej może różnić się nawet czterokrotnie, bowiem dwie trzecie amerykańskich kardiologów stosuje dawkę 325 mg a niemal wszyscy pozostali 81 mg/dobę. Czy tak duże różnice w dawkowaniu przekładają się na skuteczność kliniczną aspiryny?

Ostatecznie odpowie na to pytanie trwająca właśnie próba Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent EveNTs/Optimal Antiplatelet Strategy for InterventionS (CURRENT/OASIS-7), z udziałem 25 000 chorych randomizowanych do leczenia dawkami 75 – 100 mg vs. 300 – 325 mg aspiryny (w połączeniu z wysokimi vs rutynowymi dawkami clopidogrelu).

Obecnie możemy wyciągać wnioski z analizy post hoc badania PCI-Cure, poświęconej ocenie zależności pomiędzy wysokością stosowanych dawek aspiryny a jej skutecznością i liczbą powikłań krwotocznych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych PCI. Jolly i wsp. wykazali w niej, że wyższa dawka aspiryny (325 mg) nie różni się skutecznością od dawek niższych (75-100 mg), w doniesieniu do liczby incydentów wieńcowych, a jednocześnie powoduje większą liczbę incydentów krwotocznych.

A zatem, jak piszą Stevene Steinhubel i Peter Berger, komentujący wyniki pracy Jolly i wsp. na łamach European Heart Journal, w przypadku wyższych dawek aspiryny po PCI „co za dużo to nie zdrowo.”

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2009-04-15

0 replies on “jak dawka aspiryny po PCI? – analiza PCI-CURE study”