Intensywna insulinoterapia w oddziale intensywnej opieki medycznej – metaanaliza

D.E.G. Griesdale i wsp – Intensive insulin therapy and mortality among critically ill patients: a meta-analysis including NICE-SUGAR study data LINK: CMAJ 2009;180:821 (dostępny pełen tekst)
Na łamach Canadian Medical Association Journal opublikowano wyniki przeprowadzonej przez Griesdale i wsp. metaanalizy poświęconej wpływowi intensywnej insulinoterapii na śmiertelność w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Badacze przeanalizowali wyniki 26 randomizowanych badań klinicznych, z udziałem łącznie 13 567 chorych, oceniając śmiertelność 90-dniową (choć brano pod uwagę także krótsze okresy obserwacji).

Wykazano, że intensywna insulinoterapia, mająca na celu rygorystyczne utrzymanie docelowych wartości glikemii, nie wpłynęła na śmiertelność w całej badanej grupie. Spadku śmiertelności nie odnotowano także w przypadku stosowania takiego leczenia w podgrupach chorych leczonych w oddziałach ogólno-medycznych i mieszanych. Odnotowano natomiast istotną, 38% redukcję względnego ryzyka zgonu pod wpływem intensywnej insulinoterapii u chorych leżących na oddziałach chirurgicznych.

Ceną jaką należało zapłacić za rygorystyczną kontrolę glikemii był 6-krotny wzrost ryzyka hipoglikemii (przy dużej rozpiętości danych dotyczących częstości jej występowania: od 5,1% do 28,6%). Autorzy podkreślają, ze w badaniu NICE-SUGAR , obejmującym w większości pacjentów chirurgicznych, stosując intensywną kontrolę glikemii odnotowano jednak wzrost śmiertelności.

A zatem korzystne, dla pacjentów z oddziałów chirurgicznej opieki intensywnej, wyniki metaanalizy wymagają dalszego potwierdzenia, tym bardziej, że przy poziomach glikemii w grupie kontrolnej <10,0 mol/l korzyści z intensywnej insulinoterapii zanikają lub zależą od różnorodnych sposobów żywienia chorych (dojelitowo vs wlew glukozy), ewentualnie od profilu chorobowego pacjenta.

W podsumowaniu Griesdale i wsp. stwierdzili, że wyniki metaanalizy nie potwierdzają rekomendowanej przez towarzystwa naukowe strategii intensywnej insulinoterapii u wszystkich pacjentów w ostrych stanach klinicznych.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2009-04-14

 

0 replies on “Intensywna insulinoterapia w oddziale intensywnej opieki medycznej – metaanaliza”