Nierozpoznany zawał serca u osób obarczonych wysokim ryzykiem sercowo naczyniowym

M.F.L. Meijs i wsp – Unrecognised myocardial infarction in subjects at high vascular risk: prevalence and determinants LINK: Heart 2009;95:728
Z badań populacyjnych wynika, że istotny odsetek zawałów serca nie jest rozpoznawany w ostrej fazie choroby. Niektórzy uważają, że nawet od 22 do 40% zawałów serca przebiega w sposób umykający diagnozie. Zawały te najprawdopodobniej obciążają rokowanie chorych w podobny sposób, co zawały rozpoznane.

W większości badań poświęconych temu zagadnieniu w celu rozpoznania przebytego zawału, o którym pacjent nie wiedział, posiłkowano się EKG. Umożliwiało to więc rozpoznanie jedynie zawałów z wykształconymi załamkami Q. W obecnym badaniu autorzy posłużyli się rezonansem magnetycznym, co miało zwiększyć czułość diagnostyczną oraz specyficzność rozpoznania.

U 502 pacjentów z objawami miażdżycy naczyń innych niż wieńcowe lub z nasilonymi czynnikami ryzyka miażdżycy, bez objawów klinicznych choroby wieńcowej, wykonano rezonans magnetyczny serca (CMR) z gadoliną. U pacjentów, u których stwierdzano efekt późnego wzmocnienia po podaniu gadoliny (DE- delayed enhancement), odpowiadający obszarowi martwicy bądź blizny pozawałowej, rozpoznawano przebyty zawał serca. Głównym punktem końcowym badania było rozpoznanie zawału serca u pacjentów bez wywiadu klinicznego przebytego zawału.

Diagnostyczne obrazy CMR uzyskano u 95,6% pacjentów. Cechy przebytego zawału stwierdzono u 45 (9,4%) pacjentów, w tym u 13,1% mężczyzn i 3,7% kobiet. W przypadku współistnienia tylko 2 czynników ryzyka częstość stwierdzanych w CMR zawałów wynosiła 6%, natomiast przy współistnieniu 4 lub 5 czynników ryzyka szanse na stwierdzenie przebytego zawału wzrastały nawet do 26,2%. Czynniki sprzyjające postawieniu rozpoznania przebytego zawału w CMR to płeć męska, wiek, palenie papierosów (obecnie lub w przeszłości – czynnik najbardziej znaczący- ryzyko względne 3,1; 95% przedziale ufności 1,0-9,1), przebyty udar mózgu, tętniak aorty brzusznej.

Na podstawie wyników badania autorzy formułują wniosek, że u chorych z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej nierozpoznany zawał serca jest częsty, a jego prawdopodobieństwo zwiększa liczba czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Heart / 2009-05-30

0 replies on “Nierozpoznany zawał serca u osób obarczonych wysokim ryzykiem sercowo naczyniowym”