Analiza zbiorcza terapii opartej na peryndoprylu, na podstawie badań ADVANCE, EUROPA i PROGRESS

J. J. Brugts i wsp. – The consistency of the treatment effect of an angiotensin-converting enzyme-inhibitor-based treatment regimen in patients with vascular disease or high risk of vascular disease: a combined analysis of individual data of ADVANCE, EUROPA, and PROGRESS LINK: European Heart Journal Advance Access
Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe w różnych grupach chorych. Czy ten korzystny efekt leczniczy można, w uogólnieniu, odnieść do całej szerokiej populacji osób z chorobami naczyń o podłożu miażdżycowym? Praca opublikowana na łamach European Heart Journal stawia w tym względzie kropkę nad „i” w odniesieniu do leczenia opartego na peryndoprylu.

Autorzy zebrali dane indywidualnych pacjentów biorących udział w trzech dużych próbach klinicznych: ADVANCE, EUROPA i PROGRESS, obejmujących trzy różne populacje chorych – z cukrzycą, chorobą wieńcową i chorobą naczyniowo-mózgową. Ich częścią wspólną było podłoże miażdżycowe tych chorób bądź wysokie ryzyko takich chorób. W sumie analizę oparto o dane 29 463 chorych, ze średnim czasem obserwacji wynoszącym 4 lata. Analizowano przede wszystkim śmiertelność niezależnie od przyczyny oraz istotne klinicznie zdarzenia ze strony układu krążenia.

Potwierdzono, iż leczenie oparte na peryndoprylu zmniejsza śmiertelność ogólną (iloraz ryzyka 0,89; 95% przedział ufności 0,82-0,96; p=0,006) oraz śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych (iloraz ryzyka 0,85; 95% przedział ufności 0,71-0,90; p<0,001). Ponadto stwierdzono zmniejszenie częstości występowania zawału serca niezakończonego zgonem, udaru mózgu i niewydolności serca. Wyniki nie różniły się znacząco w zależności od wieku, innych cech klinicznych, leków towarzyszących i wartości ciśnienia tętniczego.

Dane z niniejszej zbiorczej analizy badań potwierdzają jednoznacznie, że leczenie oparte na peryndoprylu zmniejsza śmiertelność oraz częstość występowania istotnych klinicznie zdarzeń ze strony układu krążenia u pacjentów z chorobami naczyń o podłożu miażdżycowym.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2009-04-04

0 replies on “Analiza zbiorcza terapii opartej na peryndoprylu, na podstawie badań ADVANCE, EUROPA i PROGRESS”