Ryzyko związane z długodziałającymi beta-mimetykami – podsumowanie wiedzy

Jeffrey M. Drazen i Paul M. O`Byrne – Risks of long-acting beta-agonists in achieving asthma control LINK: NEJM 2009;360:1671 (dostępny pełen tekst)
W New England Journal of Medicine warto zwrócić uwagę na podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat bezpieczeństwa stosowania długodziałających beta-mimetyków. Przekonanie o przełomie w profilaktyce zaostrzeń astmy, jaki miał się dokonać za sprawą długodziałających beta-mimetyków, podważyły wyniki badań, w których wskazywano na podwyższone ryzyko zgonu u pacjentów stosujących te leki, w porównaniu z placebo (badanie SMART). W efekcie, aktualne zalecenia dotyczące postępowania w astmie nie przewidują stosowania długodziałających beta-mimetyków w monoterapii.

Zasadność tego stanowiska nie jest jednak jednoznaczna. Z niedawno opublikowanej meta-analizy badań, w których porównywano leczenie skojarzone wziewnymi steroidami i długodziałającymi beta-mimetykami ze steroidami w monoterapii stwierdzono jedynie nieznamienny wzrost ryzyka zgonów ze wszystkich przyczyn w pierwszym z wymienionych ramion terapeutycznych.

Zdaniem autorów artykułu, wszystkie dane, jakimi dysponujemy, nie są w stanie poszerzyć naszej dotychczasowej wiedzy na temat bezpieczeństwa omawianych leków. Nie pozwalają również na formułowanie ostatecznych wniosków. Istnieje zatem potrzeba przeprowadzenia badania o metodyce podobnej do wcześniejszych, ale zakrojonego na nieporównywalnie większą skalę.

W opinii Drazena i O`Byrne`a, inicjatywa przeprowadzenia tego projektu badawczego powinna wyjść ze strony FDA, a jego naturalnym sponsorem winny być koncerny farmaceutyczne wytwarzające długodziałające beta-mimetyki, dotychczas dość biernie przyglądające się debacie poświęconej ich bezpieczeństwu. Do czasu uzyskania wyników takiego badania lekarze powinni zachować ostrożność w stosowaniu omawianych leków, stosując się do aktualnie obowiązujących, rygorystycznych zaleceń. Długodziałające beta-mimetyki powinny być stosowane tylko w połączeniu z wziewnymi steroidami, i tylko u pacjentów, u których astma nie jest kontrolowana steroidami.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2009-04-16

0 replies on “Ryzyko związane z długodziałającymi beta-mimetykami – podsumowanie wiedzy”