Intensywna czy konwencjonalna kontrola glikemii na oddziałach intensywnej opieki medycznej – badanie NICE-SUGAR

NICE-SUGAR Study Investigators – Intensive versus Conventional Glucose Control in Critically Ill Patients LINK: N Engl J Med 2009;360:1283
Hyperglikemia jest zjawiskiem częstym u chorych hospitalizowanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a jej występowanie wiąże się z gorszym rokowaniem. Badania i meta-analizy badań oceniających skuteczność ścisłej kontroli glikemii u takich pacjentów przyniosły jak dotąd sprzeczne wyniki. Mimo to American Diabetes Association i American Association of Clinical Endocrinologists zalecają ścisłą kontrolę glikemii u chorych hospitalizowanych w OIOM.

Na łamach New England Journal of Medicine przedstawiono wyniki kolejnej pracy – Normoglycemia in Intensive Care Evaluation – Survival Using Glucose Algorithm Regulation (NICE-SUGAR) – poświęconej temu problemowi. Badanie miało charakter międzynarodowy i objęło 6104 dorosłych chorych hospitalizowanych w 42 oddziałach OIOM (Australia, Nowa Zelandia i Ameryka Północna), których randomizowano do równoległych grup intensywnej i konwencjonalnej kontroli glikemii (docelowe wartości glikemii odpowiednio 81-108 mg/dL oraz poniżej 180 mg/dL).

W obserwacji 90-dniowej oceniano występowanie pierwotnego punktu końcowego, na który składały się zgony z wszystkich przyczyn. W trakcie obserwacji zmarło łącznie 829 chorych (27.5%) w grupie intensywnej kontroli glikemii oraz 751 (24.9%) w grupie leczonej konwencjonalnie (iloraz szans, 1.14; 95% CI, 1.02 – 1.28; P = 0.02). Różnica na niekorzyść intensywnej kontroli glikemii była widoczna zarówno w grupie chorych operowanych (chirurgicznych) jak i leczonych zachowawczo.

Ciężką hipoglikemię (poziom glikemii <40 mg/dL stwierdzono u 206 chorych w grupie leczonej intensywnie oraz u 15 leczonych konwencjonalnie (P<0.001).

A zatem, badanie pokazało, że przyjęcie docelowych wartości glikemii <180 mg/dL skutkowało niższą śmiertelnością od intensywnej kontroli glikemii, z docelowymi wartościami glikemii w granicach 81-108 mg/dL . W konsekwencji jego autorzy nie zalecają niższych docelowych wartości glikemii u krytycznie chorych pacjentów hospitalizowanych w OIOM.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2009-03-26

0 replies on “Intensywna czy konwencjonalna kontrola glikemii na oddziałach intensywnej opieki medycznej – badanie NICE-SUGAR”