Wartości ciśnienia tętniczego a powikłania cukrzycy typu 2 – nowe dane z badania ADVANCE

Bastiaan E. de Galan i wsp – Lowering blood pressure reduces renal events in type 2 diabetes LINK: JASN 2009;20:883
Na łamach Journal of the American Society of Nephrology ukazała się analiza badania ADVANCE, poświęcona wpływowi redukcji ciśnienia tętniczego na zdarzenia nerkowe u pacjentów z cukrzycą typu 2. Badanych, niezależnie od wyjściowych wartości ciśnienia tętniczego, randomizowano do stosowania połączenia peryndoprylu z indapamidem lub placebo. 4,3 letnią obserwacją objęto 11140 osób w wieku średnio 66 lat.

W grupie aktywnego leczenia, w porównaniu z placebo, osiągnięto większą redukcję RR (dla ciśnienia skurczowego średnie wartości wyniosły odpowiednio 134 vs 140 mm Hg, a dla rozkurczowego 74,8 vs 77 mm Hg). Spadek ciśnienia tętniczego pod wpływem złożonej terapii przełożył się na korzyści, jakie odnieśli badani w zakresie zdarzeń nerkowych tj. rozwoju mikroalbuminurii, jawnej nefropatii, podwojenia poziomu kreatyniny >200 umol/l i rozwoju schyłkowej niewydolności nerek. Aktywna terapia redukowała częstość tych zdarzeń o 21% (w okresie badania zdarzenia nerkowe wystąpiły w grupie aktywnego leczenia u 22,3% i w grupie placebo u 26,9% uczestników ADVANCE). Aktywne leczenie ograniczało rozwój mikroalbuminurii o 21%, a jawnej nefropatii o 31%.

Ważne wnioski, mogące według autorów wpłynąć na standardy nadciśnienia tętniczego, dotyczą wpływu terapii u osób z różnymi wyjściowymi wartościami ciśnienia tętniczego. Podobne korzyści dla zdarzeń nerkowych uzyskano dla szerokiego zakresu wyjściowych wartości ciśnienia skurczowego (od 113 do 170 mm Hg) i rozkurczowego (od 66 do 95 mm Hg). Korzyści z terapii widoczne były także dla złożonego punktu końcowego, obejmującego zdarzenia nerkowe, powikłania o charakterze makroangiopatii oraz śmiertelność całkowitą. Zdarzenia nerkowe występowały rzadziej wraz z niższymi osiągniętymi wartościami ciśnienia a najrzadziej, gdy osiągnięte ciśnienie skurczowe w wyniku terapii było niższe niż 110 mm Hg.

Na podstawie danych z badania nie można ustalić dolnego progu wartości ciśnienia. We wniosku autorzy podkreślają, że w prewencji zdarzeń nerkowych aktywna terapia hipotensyjna powinna być prowadzona u wszystkich chorych na cukrzycę, niezależnie od wyjściowych wartości ciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie:  The Journal of the American Society of Nephrology / 2009-04-09