Wyniki badania CAPTIVATE – zahamowanie ACAT a progresja miażdżycy

Marijn C. Meuwese i wsp – ACAT Inhibition and Progression of Carotid Atherosclerosis in Patients With Familial Hypercholesterolemia.The CAPTIVATE Randomized Trial LINK: JAMA 2009;301:1131
Inhibitory acylotransferazy acylo-CoA-cholesterolowej (ACAT) – wewnątrzkomórkowego enzymu odpowiedzialnego za akumulację cholesterolu, to nowa grupa leków mających znaleźć zastosowanie w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego Na łamach Journal of the American Medical Association przedstawiono wyniki randomizowanej, kontrolowanej placebo, podwójnie ślepej próby, mającej na celu ocenę skuteczności inhibitora ACAT (paktymibu) w zapobieganiu progresji zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych u chorych z rodzinną hipercholesterolemią.

Do badania włączono 892 chorych otrzymujących w sposób losowy paktymib lub placebo. Podstawowy punkt końcowy stanowiły, oceniane ultradźwiękowo, zmiany maksymalnej grubości błony wewnętrznej i środkowej tętniczy szyjnej (CIMT), w trakcie 24-miesięcznej obserwacji. W czasie badania odnotowano istotny, 7.3% wzrost poziomu cholesterolu lipoproteiny niskiej gęstości w grupie paktymibu (P<0.001 vs placebo). Maksymalna CIMT nie uległa istotnej zmianie pod wpływem paktymibu (różnica 0.004 mm, 95% CI -0.023 do 0.015 mm; P=0.64); aktywne leczenie zwiększało natomiast średnią CIMT o 0.014 mm (95% CI −0.027 to 0.000 mm; P=0.04). Poważne incydenty sercowo-naczyniowe (zgony sercowo-naczyniowe, zawały serca i udary) występowały częściej w grupie paktymibu niż w grupie placebo (10/443 [2.3%] vs 1/438 [0.2%]; P=0.01).

A zatem, u chorych z rodzinną hipercholesterolemią paktymib nie wpływał na rozwój miażdżycy oceniany za pomocą maksymalnych wartości CIMT, zwiększał natomiast średnią CIMT oraz występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. Obecnie opublikowane wyniki są potwierdzeniem wcześniejszych doniesień (ACTIVATE), które spowodowały rezygnację z planów wprowadzenia preparatu do lecznictwa.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-03-18

0 replies on “Wyniki badania CAPTIVATE – zahamowanie ACAT a progresja miażdżycy”