Wysiłek fizyczny niedoceniony lek w chorobach układu krążenia

M.V. Jelinek – Exercise: the neglected risk factor and the neglected treatment LINK: Heart 2009;95:441
Współczesna medycyna oparta jest na parametrycznym rozumieniu czynników ryzyka, których rola i poziomy ochronne opracowane zostały przy użyciu modeli statystycznych. Łatwiej jest posługiwać się tym co łatwo mierzalne, niż mniej wymiernymi czynnikami jak dieta czy aktywność fizyczna.

Michael V Jelinek, w komentarzu redakcyjnym na łamach Heart, proponuje przywrócić właśnie tak zaburzoną równowagę w systemach leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Autor przytacza badania Stamatakisa i wsp., obejmujące 20 177 osób dorosłych, stanowiących grupę reprezentatywną dla populacji Anglii i Szkocji – 15% z nich otrzymywało leki kardiologiczne. Istotnym wnioskiem z badania był fakt, że w obu analizowanych grupach (tj. przyjmujących i nieprzyjmujących leki kardiologiczne) poziom umiarkowanej lub znacznej aktywności fizycznej wiązał się z redukcją śmiertelności całkowitej.

W innym badaniu Refern i wsp. zauważają, że mimo zaleceń zaledwie część osób po ostrym incydencie wieńcowym uczestniczy w kardiologicznych programach rehabilitacyjnych, a jednocześnie ta grupa cechuje się większą świadomością czynników ryzyka chorób układu krążenia. Autorzy tego badania opracowali program konsultacyjny opatrzony nazwą CHOICE, w którym osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi konsultowane były w zakresie redukcji stężeń cholesterolu i dwóch wybranych przez siebie modułów: nadciśnienia tętniczego, aktywności fizycznej, palenia papierosów. Osoby otyłe, prowadzące siedzący tryb życia, częściej wybierały konsultacje w zakresie aktywności fizycznej. Grupę, która aktywnie uczestniczyła w takim programie, cechował stwierdzany w 12 miesięcznej obserwacji korzystniejszy poziom czynników ryzyka.

W podsumowaniu: modyfikacja stylu życia, a zwłaszcza właściwy poziom aktywności fizycznej stanowi ważny sposób leczenia choroby niedokrwiennej serca.

Opracowane na podstawie: Heart / 2009-03-30

0 replies on “Wysiłek fizyczny niedoceniony lek w chorobach układu krążenia”