Wstrząs kardiogenny – zmiana trendów występowania i rokowania

Robert J. Goldberg i wsp – Thirty-Year Trends (1975 to 2005) in the Magnitude of, Management of, and Hospital Death Rates Associated With Cardiogenic Shock in Patients With Acute Myocardial Infarction: A Population-Based Perspective LINK: Circulation 2009;119:1211
Pomimo znaczących postępów w farmakoterapii, rewaskularyzacji i mechanicznym wspomaganiu, wstrząs kardiogenny pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów wewnątrzszpitalnych u chorych z ostrym zawałem serca. Dane pochodzące z ograniczonej liczby najnowszych badań wskazują na możliwą poprawę wskaźników śmiertelności wewnątrzszpitalnej, spowodowaną po części wczesnym stosowaniem zabiegów rewaskularyzacji.

Na łamach Circulation opublikowano wyniki pracy podsumowującej zmiany w częstości występowania wstrząsu kardiogennego w przebiegu świeżego zawału serca, charakterystykę chorych, sposoby leczenia oraz zgony wewnątrzszpitalne, na przestrzeni 30 lat w Nowej Anglii w USA. Badana populację stanowiło 13 663 mieszkańców obszaru metropolitalnego Worcester, hospitalizowanych z powodu świeżego zawału serca we wszystkich szpitalach Worcester w dwóch 15-letnich okresach (1975-2005). Wstrząs kardiogenny wystąpił łącznie u 6.6% chorych po zawale.

Wskaźniki zapadalności utrzymywały się na stałym poziomie do końca lat 90-tych, a następnie uległy obniżeniu (z ok. 7,5% do ok. 4%). Korzystny trend obserwowano także w odniesieniu do wskaźników zgonu – w latach 70-tych i do połowy lat 80-tych umierało ponad trzy czwarte chorych we wstrząsie, w latach 2001-2005 było to około 2 na 5 chorych.

Istotnie wzrosła liczba zabiegów PCI wykonywanych u chorych we wstrząsie (28.8% w całej grupie vs 57.8% w latach 2001-2005). Podobne obserwacje dotyczyły także zabiegów kontrpulsacji wewnątrzaortalnej (29.7% vs 54.3%).

Podsumowując, obserwujemy stały spadek śmiertelności u chorych we wstrząsie kardiogennym wikłającym świeży zawał serca. Podobne wyniki zanotowali także inni autorzy, między innymi w National Hospital Discharge Survey oraz National Registry of Myocardial Infarction, w których śmiertelność we wstrząsie kardiogennym spadła w ostatnich latach do <50%. Również w badaniu GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) poprawie leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi towarzyszył spadek śmiertelności w przebiegu wstrząsu kardiogennego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-03-10

0 replies on “Wstrząs kardiogenny – zmiana trendów występowania i rokowania”