Interakcje pomiędzy inhibitorami pompy protonowej a klopidogrelem – badanie populacyjne

David N. Juurlink i wsp – A population-based study of the drug interaction between proton-pump inhibitors and clopidogrel LINK: CMAJ 2009;180:713 (dostępny pełen tekst)
W Canadian Medical Association Journal zwracają uwagę wyniki badania poświęconego interakcjom pomiędzy antysekrecyjnymi inhibitorami pompy protonowej a klopidogrelem – lekiem o działaniu przeciwpłytkowym.

Klopidogrel jest przykładem proleku aktywowanego w wątrobie przy udziale cytochromu P450 2C19. Tym samym, wszystkie leki hamujące aktywność tego enzymu mogą znacząco osłabiać przeciwpłytkowe działanie klopidogrelu. Do tej grupy należą między innymi inhibitory pompy protonowej.

W jednym z oryginalnych badań na pacjentach poddanych angioplastyce tętnic wieńcowych, leczonych klopidogrelem i kwasem acetylosalicylowym, omeprazol znamienne hamował aktywność przeciwpłytkową klopidogrelu. W innej analizie grupy osób stosujących klopidogrel, przewlekłe przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej wiązało się z 300-procentowym wzrostem ryzyka zawału serca, w porównaniu z nieprzyjmowaniem tych leków.

Autorzy z Kanady przeprowadzili populacyjne, zagnieżdżone badanie case-control na grupie pacjentów powyżej 65 roku życia, hospitalizowanych z powodu zawału serca, którzy przy wypisie ze szpitala otrzymali zalecenie przewlekłego stosowania klopidogrelu. Przypadkami (cases) były osoby przyjęte ponownie z powodu zawału serca w ciągu 90 dni od zakończenia wcześniejszej hospitalizacji. Grupę kontrolną stanowiły osoby bez incydentów wieńcowych w 90-dniowym okresie obserwacji.

W analizie wielozmiennej, czynne stosowanie inhibitorów pompy protonowej było związane ze znamiennie podwyższonym ryzykiem kolejnego zawału serca (iloraz szans 1.27). Wzrost ryzyka nie dotyczył pantoprazolu, który nie hamuje cytochromu P450 2C19.

Podsumowując, jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej (innych niż pantoprazol) i klopidogrelu wydaje się osłabiać korzystny wpływ tego ostatniego na ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2009-03-31

 

0 replies on “Interakcje pomiędzy inhibitorami pompy protonowej a klopidogrelem – badanie populacyjne”