CABG vs PCI w ciężkiej chorobie wieńcowej – badanie SYNTAX

Patrick W. Serruys – Percutaneous Coronary Intervention versus Coronary-Artery Bypass Grafting for Severe Coronary Artery Disease LINK: N Engl J Med 2009;360:961
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami chirurgiczne pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) pozostaje metodą z wyboru w leczeniu ciężkiej choroby wieńcowej, w tym zmian dotyczących pnia lewej tętnicy wieńcowej i choroby trójnaczyniowej. Brak jest danych pochodzących z randomizowanych badań, o dostatecznej mocy statystycznej, dotyczących skuteczności przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych (PCI) u takich chorych.

Na łamach New England Journal of Medicine Patrick Serruys i wsp. opublikowali wyniki badania SYNTAX (Synergy between PCI with Taxus and Cardiac Surgery), poświęconego porównaniu CABG z PCI w tej populacji. Z 4337 chorych, których udział w badaniu rozważano, kryteria udziału w próbie spełniło ostatecznie 1800 osób z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej lub chorobą trzech tętnic, randomizowanych w stosunku 1:1 do zabiegów kardiochirurgicznych i przezskórnych.

W analizie statystycznej przyjęto wyjściowe założenie, że żadna z metod nie wykazuje przewagi nad drugą (kryterium noninferiority), przyjmując za punkt końcowy występowanie podstawowego punktu końcowego, na który składały się poważne incydenty sercowo- i mózgowo-naczyniowe (zgony z wszystkich przyczyn, udary mózgowe, zawały serca i powtórne rewaskularyzacje).

Częstość występowania podstawowego punktu końcowego w trakcie 12- miesięcznej obserwacji okazała się istotnie wyższa w grupie PCI (17.8%, vs. 12.4% dla CABG; P = 0.002), nie spełniając tym samym kryterium „noninferiority.” Po 12 miesiącach częstość występowania wszystkich zgonów i zawałów serca była w obu grupach podobna. Obserwowane różnice spowodowane były w dużej części większą liczba powtórnych rewaskularyzacji (13.5% vs. 5.9%, P<0.001). Liczba udarów była istotnie wyższa w grupie CABG (2.2%, vs. 0.6% dla PCI; P = 0.003). Liczba zgonów sercowych była granicznie statystycznie wyższa w grupie PCI (3.7% vs. 2.1%; P=0.05).

Podsumowując wyniki badania Patrick Serruys i wsp. wyrażają opinię, że biorąc pod uwagę przedstawione dane, wyniki wcześniejszych badań i meta-analiz, CABG pozostaje standardowym sposobem leczenia u pacjentów z chorobą trójnaczyniową i chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2009-03-05

0 replies on “CABG vs PCI w ciężkiej chorobie wieńcowej – badanie SYNTAX”