Powrócisz tu do danych z badania Framingham

Robert J. Goldberg – To the Framingham data, turn, turn, turn LINK: Circulation 2009;119:1189
Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, aż do chwili obecnej, w populacji amerykańskiej obserwowany jest trend spadkowy w zakresie śmiertelności związanej z chorobą wieńcową. Nie zmienia to faktu, że choroba wieńcowa pozostaje kluczowym problemem społecznym oraz jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności.

Dzięki podłużnym badaniom epidemiologicznym, takim jak badanie Framingham, badanie Ni-Hon-San czy Seven Countries Study, poznaliśmy całą różnorodność czynników predysponujących do występowania choroby wieńcowej. W okresie trwania badania Framingham, w dużej mierze dzięki niemu, diametralnie zmienił się sposób leczenia choroby wieńcowej, zarówno w zakresie profilaktyki pierwotnej, jak i wtórnej, a także zarówno w jej fazie przewlekłej, jak i w przypadku ostrych zespołów wieńcowych.

Szereg grup badawczych usiłowało określić, jak bardzo do obserwowanej poprawy przyczyniają się działania na polu profilaktyki pierwotnej, a jak – na polu profilaktyki wtórnej. Okazuje się, że zasługi można tu podzielić mniej więcej po równo. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych spadek umieralności z powodu choroby wieńcowej spowodowany był głównie poprawą profilu czynników ryzyka, natomiast część poprawy obserwowana w ciągu ostatnich dwudziestu lat wynika głównie ze skuteczniejszego leczenia – zarówno farmakoterapii, jak i reperfuzyjnego leczenia zawału serca.

W Circulation opublikowana została kolejna analiza populacji Framingham, której autorzy pokazują, co zmieniło się w epidemiologii zawału serca w ciągu ostatnich 40 lat. O połowę spadła liczba zawałów rozpoznawanych w oparciu o EKG, a jednocześnie o połowę wzrosła liczba zawałów rozpoznawanych w oparciu o markery martwicy mięśnia sercowego. Śmiertelność 30-dniowa, 1-roczna i 5-letnia spadła w tym okresie o 50% do nawet 75%. Wyniki te zależne są zarówno od działań w zakresie prewencji pierwotnej, jak i wtórnej.

Autorzy komentarza podkreślają, że badanie Framingham jest źródłem niespotykanie różnorodnych, wysokiej jakości danych dotyczących choroby wieńcowej, jej epidemiologii, powikłań i ich leczenia.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-03-10