Internetowy program wspomagania leczenia cukrzycy

J.D. Ralston i wsp – Web-based collaborative care for type 2 diabetes LINK: Diabetes Care 2009;32:234
W bieżącym numerze Diabetes Care przedstawiono wyniki programu leczenia cukrzycy typu 2, wspomaganego udostępnionym w sieci WWW programem postępowania, zapewniającym przez internet łatwy dostęp pacjentowi oraz osobom zarządzającym do wyników i karty leczenia oraz szeroko rozumianych zasad postępowania w cukrzycy typu 2. Zasadą takiego wspomagania leczenia była możliwość modyfikowania terapii w oparciu o powyższy internetowy system danych gromadzonych przez pacjenta, obejmujących m.in. kontrolę glikemii. Pacjent mógł również odnotowywać za pomocą sieci WWW dane odnoszące się do jego aktywności fizycznej i diety, a także zadawać drogą elektroniczną pytania.

Porównano dwie grupy chorych z wyjściowym poziomem HbA1c >7,0%: 41 osób przydzielono do opieki zwykłej połączonej z internetowym sposobem wspomagania leczenia i 41 osób przydzielono tylko do opieki zwykłej. Po 12 miesiącach w grupie, której leczenie wspomagano internetowo uzyskano znaczącą redukcję poziomu HbA1c, wynoszącą 0,9%, podczas gdy w grupie opieki zwykłej zaobserwowano nieznaczny wzrost o 0,2%. Inne parametry jak wartości ciśnienia tętniczego, stężenia lipidów nie uległy w trakcie obserwacji istotnej zmianie. Obie grupy nie różniły się również pod względem częstości dodatkowego korzystania z opieki medycznej. Oceniono, że osoba prowadząca internetowe wspomaganie terapii, przy takim obciążeniu pacjentami musiała poświęcić na ten cel 4 godziny w tygodniu.

Autorzy w dyskusji i wnioskach podkreślają niewydolność systemu ochrony zdrowia w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, w tym cukrzycą. Zastosowanie internetu może być w tym zakresie cennym uzupełnieniem poprawiającym kontrolę metaboliczną i zapewniającym częsty kontakt pacjenta z zespołem leczącym.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-02-24

0 replies on “Internetowy program wspomagania leczenia cukrzycy”