Zmiany poziomu HDL a ryzyko sercowo-naczyniowe – meta-analiza i systematyczny przegląd badań

Matthias Briel i wsp – Association between change in high density lipoprotein cholesterol and cardiovascular disease morbidity and mortality: systematic review and meta-regression analysis LINK: BMJ 2009;338:b92 (dostępny pełen tekst)
W dużych kohortowych badaniach wykazano, iż cholesterol HDL stanowi silny, niezależny predyktor ryzyka wieńcowego. Co więcej, National Cholesterol Education Program zalecił badania przesiewowe i ocenę jego poziomu u wszystkich osób dorosłych. Stwierdzenie zależności pomiędzy poziomami cholesterolu HDL a chorobą wieńcową w badaniach obserwacyjnych nie oznacza jednak automatycznie, że zmiana jego poziomu wpłynie na zmianę ryzyka zdarzeń wieńcowych.

Bliżej problem ten omówiono na łamach British Medical Journal, gdzie Matthias Briel i wsp. opublikowali wyniki systematycznego przeglądu oraz meta-analizy badań poświęconych zależności pomiędzy zmianami poziomu cholesterolu HDL a wskaźnikami chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej. Analiza meta-regresji objęła wyniki 108 prac z udziałem 299 310 chorych z grupy ryzyka sercowo-naczyniowego.

W analizie jednoczynnikowej, dwuczynnikowej (w modelu uwzględniającym poziom cholesterolu LDL) i wieloczynnikowej nie wykazano zależności pomiędzy zmianami poziomu cholesterolu HDL, indukowanymi za pomocą leków a wskaźnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, zarówno w odniesieniu do incydentów wieńcowych (zgonów wieńcowych i niezakończonych zgonem zawałów serca), wszystkich zgonów, jak i zgonów wieńcowych. Z kolei w tej samej analizie zmiany poziomu cholesterolu LDL o 10 mg/dL powodowały istotny spadek ryzyka względnego dla zgonów wieńcowych o 7.2%, incydentów wieńcowych o 7.1% oraz wszystkich zgonów o 4.4%.

A zatem, zdaniem autorów pracy, zwiększanie poziomu cholesterolu HDL nie wydaje się zmniejszać ryzyka sercowo-naczyniowego i podstawowym celem interwencji powinno być obniżanie poziomu cholesterolu LDL.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-02-28