Hospitalizacje z powodu niewydolności serca i przeżycie chorych w latach 1986-2003

Pardeep S. Jhund i wsp – Long-term trends in first hospitalization for heart failure and subsequent survival between 1986 and 2003 LINK: Circulation 2009;119:515
Śmiertelność z powodu choroby wieńcowej zmalała istotnie w ostatnich latach, znacznie mniej wiadomo w wymiarze populacyjnym o zmianach śmiertelności chorych z niewydolnością serca.

Na łamach Circulation ukazało się interesujące szkockie badanie populacyjne, którego autorzy sprawdzili, jak zmieniła się liczba pierwszych hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz jak kształtowała się przeżywalność tych chorych w latach 1983-2003. Autorzy pracy prześledzili losy wszystkich chorych w Szkocji hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu niewydolności serca (NS) w wymienionym okresie. Obserwację dotyczącą zgonów zakończono w końcu 2004 roku. Przeanalizowano również leczenie tych pacjentów pod kątem stosowania terapii opartej na faktach, zgodnej z międzynarodowymi zaleceniami.

W wymienionym okresie w Szkocji hospitalizowano po raz pierwszy z powodu NS 116 556 pacjentów, w tym 52,6% kobiet. Wśród mężczyzn, częstość hospitalizacji na 100 000 osób po uwzględnieniu wieku wzrosła ze 124 w roku 1986 do 162 w roku 1994, a następnie spadła do 105 w roku 2003. Wśród kobiet obserwowano podobną zależność – rok 1986 – 128 na 100 000, następnie wzrost do 160 na 100 000 w roku 1993 i spadek do 101 na 100 000 w roku 2003.

Ważniejsze jest może jednak to, że w całym tym okresie zaznaczał się postępujący spadek śmiertelności. Iloraz ryzyka zgonu w ciągu 30 dni od wypisu (rok 2003 w porównaniu do roku 1986) wyniósł 0,59 (95% przedział ufności 0,45-0,63) u mężczyzn i 0,77 (95% przedział ufności 0,67-0,88) u kobiet. Podobną poprawę rokowania stwierdzono też dla obserwacji długoterminowych – rocznych i pięcioletnich. Istotnie wzrosła także mediana czasu przeżycia od pierwszej hospitalizacji z powodu NS. Znacząco wzrosło wykorzystanie grup leków, które w badaniach klinicznych poprawiały rokowanie pacjentów z NS: inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę, beta-adrenolityków i spironolaktonu (dla wszystkich leków p<0,0001).

Autorzy podkreślają na koniec, iż choć rokowanie w niewydolności serca uległo w ostatnich latach istotnej poprawie, chorzy z niewydolnością serca nadal obarczeni są znacznym ryzykiem zgonu, w ciągu stosunkowo niedługiego czasu od rozpoznania choroby

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-03-03

0 replies on “Hospitalizacje z powodu niewydolności serca i przeżycie chorych w latach 1986-2003”