Spoczynkowa czynność serca jako czynnik ryzyka wieńcowego u kobiet (Women’s Health Initiative)

Judith Hsia, Joseph C. Larson, Judith K. Ockene i wsp – Resting heart rate as a low tech predictor of coronary events in women: prospective cohort study LINK: BMJ 2009;338;b219 (dostępny pełen tekst)
Spoczynkowa czynność serca odzwierciedla aktywność układu autonomicznego. Z dostępnych danych wynika, że zależność ta może być słabsza u kobiet.

W British Medical Journal opublikowano wyniki prospektywnego badania oceniającego wpływ spoczynkowej czynności serca na rokowanie sercowo-naczyniowe kobiet po menopauzie. W projekcie Women’s Health Initiative uczestniczyło około 130 000 kobiet. Średni okres obserwacji wynosił około 7,8 lat. W tym czasie odnotowano 2281 przypadków zawałów serca i zgonów wieńcowych oraz 1877 udarów mózgu.

W analizie proporcjonalnego hazardu wykazano, że wyższa częstość rytmu serca była niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych. Współczynnik hazardu wynosił 1,26 (95% CI 1.11-1.42) dla częstości >76/min w porównaniu do <62/min. Natomiast w odniesieniu do udaru mózgu przyspieszona czynność serca nie zwiększała ryzyka w analizie wieloczynnikowej, pomimo wykazania takiej zależności w analizie jednozmiennej. Zależność pomiędzy częstością rytmu a ryzykiem wieńcowym była taka sama u osób z cukrzycą i bez cukrzycy. Należy podkreślić, że w grupie młodszych kobiet (w wieku 50-64 lat) w porównaniu z grupą w wieku 65-79 lat, stopień zależności był silniejszy (p=0,009 dla interakcji).

W podsumowaniu autorzy zauważają, że prosty pomiar częstości spoczynkowej rytmu serca, odzwierciedlający stopień aktywacji układu autonomicznego, jest niezależnym czynnikiem prognostycznym incydentów wieńcowych. Związek ten pomimo, że jest nieco słabszy niż dla palenia tytoniu, czy też cukrzycy, jest jednak istotny klinicznie i niezależny od stopnia aktywności fizycznej.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-03-07

0 replies on “Spoczynkowa czynność serca jako czynnik ryzyka wieńcowego u kobiet (Women’s Health Initiative)”