Dysglikemia a ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji ogólnej

Hertzel C. Gerstein – Dysglycemia and Cardiovascular Risk in the General Population LINK: Circulation 2009;119:773
W Circulation ukazał się komentarz Hertzela Gersteina do opublikowanej w tym samym numerze czasopisma pracy Sung i wsp., którzy oceniali zależność pomiędzy poziomami glikemii a występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych u ponad 650 tysięcy Koreańczyków płci męskiej, w wieku 30-64 lat, obserwowanych przez 9 lat w ramach Korean National Health Insurance system.

Autorzy pracy analizowali częstość występowania zawałów serca, udarów niedokrwiennych i krwotocznych mózgu, dzieląc obserwowaną populację na kategorie, w zależności od średniego poziomu glikemii na czczo. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach stwierdzili progesywną, rosnącą z wiekiem zależność pomiędzy narastającymi zaburzeniami glikemii a występowaniem zawałów serca i udarów. Zależność była silniejsza dla udarów niedokrwiennych mózgu niż dla zawałów serca.

Komentując rezultaty pracy Gerstein zwrócił uwagę właśnie na tę ostatnią obserwację, podkreślając nie obserwowany w mniejszych badaniach, zróżnicowany wpływ dysglikemii na występowanie udarów niedokrwiennych i zawałów serca. W UKPDS ryzyko zawału serca i udaru mózgu w przeliczeniu na 1 punkt procentowy różnicy w poziomie hemoglobiny glikowanej było podobne i wynosiło 14% i 12%.

Kolejnym istotnym elementem pracy Sung i wsp. było stwierdzenie, że zagrożenie powikłaniami sercowo-naczyniowymi występowało także w grupach chorych z poziomami glikemii na czczo uznawanymi za prawidłowe. Już wcześniej wiadomo było, że podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe nie dotyczy wyłącznie chorych z rozpoznaniem cukrzycy ale także z mniej nasilonymi zaburzeniami tolerancji glukozy jednak, jak pisze Gerstein, do chwili obecnej nie ustalono, czy dążenie do uzyskania niższych docelowych poziomów glikemii w trakcie leczenia poprawia ryzyko sercowo-naczyniowe. Wprawdzie wyniki 10-letniej obserwacji w UKPDS oraz badania ADVANCE mogłyby sugerować taką zależność, jednak rezultaty 2 badań (ACCORD, VADT) jej nie potwierdzają, a wręcz wskazują raczej na wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych leczonych intensywnie vs standardowo (ACCORD). Terapeutyczne implikacje obserwacji epidemiologicznych poczynionych w badaniu Sung i wsp. czekają zatem na wyjaśnienie w kolejnych badaniach.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-02-17