Narastająca epidemia przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa

Janet K. Freburger i wsp – The Rising Prevalence of Chronic Low Back Pain LINK: Arch Intern Med 2009;1693:251
Na łamach Archives of Internal Medicine ukazała się pierwsza, jak podkreślają jej autorzy, populacyjna praca przeglądowa, w której zbadano trendy występowania bólu dolnego odcinka kręgosłupa (low back pain – LBP).

W ciągu życia LBP doświadcza około 80% populacji. U części z dotkniętych tą chorobą dolegliwości mają charakter przewlekły i utrzymują się ponad 3 miesiące. LBP stanowi w USA drugą co do częstości przyczynę niesprawności i czołową przyczynę absencji w pracy. Szacuje się, że z tego powodu rocznie traconych jest około 149 milionów dni roboczych. Pomimo poważnego problemu społecznego, jakim są opisane dolegliwości, i wysokich, przekraczających 100 miliardów dolarów, całkowitych kosztów ich występowania, danych dotyczących trendów występowania LBP w USA jest niewiele.

Dane angielskie pokazują wzrost częstości występowania bólów dolnego odcinka kręgosłupa w ostatnich dekadach, dane fińskie i niemieckie zjawiska tego nie potwierdzają. Dane amerykańskie są niejednoznaczne.

Aby ocenić trendy w chorobowości LBP, autorzy pracy w roku 2006 powtórzyli przeprowadzoną poprzednio w 1992 roku w Karolinie Północnej ankietę telefoniczną poświęconą temu problemowi. W roku 1992 skontaktowano się z 4437 gospodarstwami domowymi a w roku 2006 z 5357 gospodarstwami domowymi, podejmując próbę identyfikacji osób dorosłych mających co najmniej 21 lat, z przewlekłym (> 3 miesięcy) LBP, ograniczającym codzienną aktywność. W 14-letnim okresie obserwacji chorobowość wzrosła z 3.9% in do 10.2%, przy czym wzrost ten obserwowany był we wszystkich grupach wiekowych, u obu płci i niezależnie od rasy. Wzrost liczby zachorowań wiąże się, między innymi z epidemią otyłości, większą liczbą przypadków depresji oraz zmianami charakteru pracy, jest, zdaniem autorów, alarmujący i może pociągać za sobą bardzo znaczący wzrost kosztów opieki medycznej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-02-09

0 replies on “Narastająca epidemia przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa”