Dieta śródziemnomorska a zgony wieńcowe i spowodowane udarami u kobiet

Teresa T. Fung i wsp – Mediterranean Diet and Incidence of and Mortality From Coronary Heart Disease and Stroke in Women LINK: Circulation 2009;119:1093
Tradycyjna dieta śródziemnomorska zawiera dużą ilość tłuszczów wielonienasyconych, białek roślinnych, produktów pełnoziarnistych i ryb. W badaniu Lyon Heart Study poraz pierwszy wykazano, że jest skuteczna we wtórnej prewencji incydentów kardiologicznych. Podobne wyniki przyniosło kilka innych, prospektywnych prac.

W Circulation ukazała się kolejna analiza, tym razem dotycząca populacji kobiet-uczestniczek Nurses’ Health Study (NHS) – badania kohortowego z udziałem 74 886 pielęgniarek w wieku 38 – 63 lat. Jej autorzy, na podstawie powtarzanych 6-krotnie, w latach 1984-2002, badań ankietowych obliczyli punktację Alternate Mediterranean Diet Score (aMed), pozwalającą ocenić stopień przestrzegania diety śródziemnomorskiej.

W czasie 20-letniej obserwacji odnotowano łącznie 2391 przypadków choroby niedokrwiennej serca, 1763 udary i 1077 zgonów sercowo-naczyniowych. Względne ryzyko powikłań wieńcowych i udarów okazało się mniejsze u kobiet z najwyższymi vs najniższymi wynikami w punktacji aMed (najwyższy vs najniższy kwintyl) (odpowiednio RR=0,71 dla choroby wieńcowej; RR= 0.87 dla udarów). Także śmiertelność sercowo-naczyniowa była najniższa w najwyższym kwintylu aMed (RR, 0.61; 95% CI, 0.49 do 0.76; P dla trendu 0.0001).

W dyskusji autorzy obecnego opracowania zwracają uwagę, iż jest to pierwsza analiza, w której wykazano skuteczny wpływ tej diety również na występowanie udarów mózgowych. Przypominają jednocześnie, że podobne wyniki i redukcję udarów uzyskano stosując dietę DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) o dużej zawartości produktów roślinnych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-03-03

0 replies on “Dieta śródziemnomorska a zgony wieńcowe i spowodowane udarami u kobiet”