Meta-analiza badań poświęconych przewlekłemu stosowaniu wziewnych kortykosterydów w POCHP

Sonal Singh i wsp – Long-term Use of Inhaled Corticosteroids and the Risk of Pneumonia in Chronic Obstructive Pulmonary Disease LINK: Arch Intern Med 2009;169:219
Wziewne kortykosterydy są powszechnie stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP). Zaleca się je w połączeniu z długodziałającymi lekami rozszerzającymi oskrzela, w celu zmniejszenia częstości zaostrzeń u chorych z ciężką i bardzo ciężką POCHP. W jednym z ostatnich badań wykazano jednak wzrost częstości zapaleń płuc u chorych stosujących wziewnie flutikazon.

Wobec niepokojących danych, pochodzących z badań obserwacyjnych, Singh i wsp. dokonali meta-analizy prac, w których u chorych z POCHP przez ponad 24 tygodnie stosowano wziewne kortykosterydy. Wyniki meta-analizy opublikowano na łamach Archives of Internal Medicine. Do analizy włączono dane pochodzące z 18 randomizowanych badań, z udziałem łącznie 16996 chorych.

Jak się okazało, stosowanie kortykosterydów wiązało się z istotnie większym ryzykiem wystąpienia jakiegokolwiek zapalenia płuc (względne ryzyko, 1.60; 95% przedział ufności 1.33-1.92) oraz poważnego zapalenia płuc (1.71; 1.46-1.99). Istotne różnice na niekorzyść sterydów obserwowano zarówno w stosunku do placebo jak i stosowania wyłącznie długodziałających agonistów receptora beta. Nie odnotowano natomiast znamiennego statystycznie wzrostu ryzyka zgonu, zarówno z powodu zapalenia płuc (1.27; 0.80-2.03), jak i z wszystkich przyczyn (0.96;0.86-1.08 ). Szacowana liczba chorych, których trzeba leczyć przez rok wziewnym kortykosterydem, aby spowodować szkodę – zapalenie płuc (Number Needed To Harm) wynosiła 47 (95% CI, 34-73).

Komentując uzyskane rezultaty autorzy pracy przypominają, że w dużym badaniu TORCH flutikazon nie miał wprawdzie wpływu na śmiertelność, ale jednocześnie nie zmniejszył istotnie liczby poważnych zaostrzeń POCHP. Podsumowując, zgodnie wynikami meta-analizy ryzyko zapalenia płuc jest o ok. 60-70% większe u chorych leczonych wziewnie kortykosterydami przez ponad 24 tygodnie. Zdaniem autorów pracy należy zweryfikować korzyści i ewentualne szkody płynące z przewlekłego stosowania kortykosterydów w POCHP.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-02-09

0 replies on “Meta-analiza badań poświęconych przewlekłemu stosowaniu wziewnych kortykosterydów w POCHP”