Motywacja finansowa a standard opieki diabetologicznej

P. Vaghela i wsp – Population intermediate outcomes of diabetes under pay for performance incentives in England from 2004 to 2008 LINK: Diabetes Care online
W Anglii w 2004 roku wprowadzono system kontraktowania usług medycznych dla praktyk lekarzy rodzinnych, w którym premiowano finansowo osiągnięcie określonych celów terapeutycznych u chorych na cukrzycę i inne przewlekłe choroby. System Quality and Outcomes Framework (QOF) miał poprawić jakość opieki diabetologicznej. W przedstawionym artykule oceniono poprawę opieki nad chorymi na cukrzycę od momentu wprowadzenia motywacyjnego systemu opłat dla praktyk lekarzy rodzinnych.

We wszystkich praktykach lekarzy rodzinnych procentowy udział pacjentów, którzy osiągnęli poziom HbA1c ≤7,5% wzrósł z 59,1% w latach 2004/5 do 80,2% w latach 2007/8. W przypadku kontroli wartości ciśnienia tętniczego ≤145/85 mmHg podobnie określony odsetek pacjentów wzrósł z poziomu 70,9% do 80,2%. Dla cholesterolu <5,0 mmol/l odsetek pacjentów, którzy osiągnęli zalecane stężenie wzrósł z 72,6% do 83,6%. Praktyki lekarskie, w których jakość opieki diabetologicznej określono jako niską, stanowiły w latach 2004/5 57% wszystkich praktyk lekarzy rodzinnych, a w latach 2007/8 26% praktyk.

Autorzy w dyskusji wskazują na możliwy wpływ motywacyjny większych opłat za lepsze rezultaty leczenia, ale wskazują również na zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach w upowszechnieniu standardów postępowania. Zauważają także, iż nie można jednoznacznie wnioskować o korzystnym wpływie tak prowadzonej polityki zdrowotnej w innych, poza angielskim, systemach ochrony zdrowia, choć idea finansowej zapłaty za lepsze rezultaty leczenia jest logiczna i uwzględnia jeden z ważnych motywów ludzkiego postępowania.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-12-23

0 replies on “Motywacja finansowa a standard opieki diabetologicznej”