Czy grozi nam powrót do ery przedantybiotykowej?

Cesar A. Arias i Barbara E. Murray – Antibiotic-resistant bugs in the 21st centrury – a clinical super-challenge LINK: N Engl J Med 2009;260:439 (dostępny pełen tekst)
Problem coraz powszechniejszej oporności na leki przeciwbakteryjne może cofnąć nas do ery przedantybiotykowej, twierdzą autorzy artykułu przeglądowego opublikowanego w New England Journal of Medicine.

Szybka selekcja oporności na beta-laktamy spowodowała, że w 2003 roku ponad połowę szczepów S. aureus izolowanych w amerykańskich szpitalach można było zaliczyć do grupy MRSA (opornych na metycylinę). Kolejnym aktem dramatu, który rozgrywa się współcześnie, jest wzrost odsetka szczepów MRSA opornych na wankomycynę (w tym VISA, czyli szczepów o obniżonej wrażliwości i VRSA, czyli szczepów całkowicie niewrażliwych na ten leki). Gronkowce VRSA (na szczęście opisano dotąd tylko kilka szczepów o ograniczonel lokalizacji w USA), wykazują oporność wielolekową, w tym na klindamycynę, aminolikozydy, trimetoprym-sulfametoksazol, ryfampicynę i fluorochinolony.

Nowym i coraz większym problemem związanym ze szczepami MRSA są zakażenia pozaszpitalne, dotyczące głównie skóry i tkanek miękkich. Wprawdzie pozaszpitalne MRSA w większości wykazują wrażliwość na wybrane doustne antybiotyki (w tym wymienione powyżej), ale też coraz częściej obserwuje się narastanie wielolekowej oporności. Analogiczne zjawisko dotyczy enterokoków wywołujących względnie częste zapalenie wsierdzia.

Katastroficzne wizje związane z chorobami infekcyjnymi pogłębia ograniczenie nakładów na badania nad nowymi antybiotykami. Ostatnie osiągnięcia w tej dziedzinie nie okazały się krokami milowymi. Żaden z nowych leków nie wykazuje wyższości nad wankomycyną w leczeniu infekcji MRSA. Kwinuprystyna-dalfoprystyna i linezolid są toksyczne, a coraz częściej też nieskuteczne, z uwagi na selekcję oporności. Spośród farmaceutyków poddawanych badaniom klinicznym, nadzieje na skuteczność w leczeniu i infekcji drobnoustrojami gram-dodatnimi, w tym MRSA, wiąże się z iklaprimem.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2009-01-29

0 replies on “Czy grozi nam powrót do ery przedantybiotykowej?”