Kontrowersje wokół ciśnienia rozkurczowego

G. Schillaci, M. Pirro i E. Mannarino – Assessing Cardiovascular Risk: Should We Discard Diastolic Blood Pressure? LINK: Circulation 2009;119;210
Historia poglądów na znaczenie poszczególnych składowych ciśnienia tętniczego: rozkurczowego (DBP) i skurczowego (SBP) zatacza koło. Pierwsze definicje nadciśnienia tętniczego podkreślały przede wszystkim szkodliwe działanie ciśnienia rozkurczowego. W kolejnych latach, od roku 1993 standardem była definicja uwzględniająca prognostycznie niekorzystne znaczenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. W ostatnich latach ukształtowało się natomiast przekonanie, że „bardziej szkodliwe” jest ciśnienie skurczowe, a podwyższone ciśnienie rozkurczowe nie powoduje tak znacznej liczby powikłań klinicznych.

Sytuacja powyższa skłoniła do kolejnej analizy danych epidemiologicznych, którą przeprowadzono na łamach Circulation. W komentarzu redakcyjnym omawiają ją Giuseppe Schillaci, Matteo Pirro i Elmo Mannarino.

W analizie badania Framingham, obejmującego 9657 osób dorosłych wykazano, że wartości SBP skurczowego były silniejszym czynnikiem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu z wartościami DBP. Uwzględnienie jednak obydwu tych składowych ciśnienia poprawiało znaczenie prognostyczne ciśnienia tętniczego. Ponadto, w analizowanej grupie 14% stanowiły osoby z wyłącznie nadciśnieniem rozkurczowym, co kojarzyło się z dwukrotnym wzrostem ryzyka chorób układu krążenia.

Badania przeprowadzone w Chinach wskazują na bardziej złożoną zależność ciśnienie rozkurczowe – ryzyko chorób układu krążenia (szczególnie u osób starszych z miażdżycowym usztywnieniem aorty, dla których charakterystyczne są niskie wartości DBP). Dla wartości RR skurczowego >180 mm Hg w skojarzeniu z RR rozkurczowym 80-89, 70-79 i ≥110 mm Hg współczynnik ryzyka sercowo-naczyniowego wyniósł odpowiednio- 2,4; 9,0 i 7,7, a więc niekorzystne było zarówno niskie jak i wysokie DBP.

W konkluzji ostatecznej autorzy komentarza wskazują, że nie można całkowicie negować roli ciśnienia rozkurczowego, jako wskaźnika podwyższonego ryzyka chorób układu krążenia, zwłaszcza w skojarzeniu z ciśnieniem skurczowym, co ujęte zostało w obowiązujących standardach.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-01-20

0 replies on “Kontrowersje wokół ciśnienia rozkurczowego”