Czy nastąpiła poprawa rokowania w niewydolności serca u osób starszych?

Lesley H. Curtis i wsp – Early and long-term outcomes of heart failure in elderly persons, 2001-2005 LINK: Arch Intern Med. 2008;168:2481
Na łamach Archives of Internal Medicine ukazała się retrospektywna praca, której autorzy porównali trendy w rokowaniu pacjentów z niewydolnością serca w USA na przestrzeni lat 2001-2005. Przeanalizowali bazę ubezpieczeniową Medicare, obejmującą osoby starsze, powyżej 65 roku życia, identyfikując ogromną grupę 2 540 838 osób hospitalizowanych w latach 2001-2005 z powodu niewydolności serca. Wybrano ten właśnie okres, gdyż było to już po wynikach dużych prób klinicznych, które sprawiły, że leczenie farmakologiczne niewydolności serca uległo znacznej modyfikacji.

Ponieważ nowe zalecenia dotyczące leczenia niewydolności serca upowszechniają się zwykle wolniej niż sądzimy, a najwolniej w grupie osób starszych, autorzy uważają, że analizowany okres obejmuje właśnie czas upowszechniania się leczenia niewydolności serca beta-adrenolitykami i inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę.

W ciągu badanego okresu istotnie obniżyła się śmiertelność wewnątrzszpitalna (z 5,1% do 4,2%; p<0,001). Wynik ten jednak nie ma prawdopodobnie wielkiego znaczenia, gdyż jednocześnie śmiertelność 30-dniowa, 180-dniowa oraz 1-roczna nie zmieniły się w ciągu wybranego do analizy okresu (odpowiednio 11%, 26%, 37%). Jedna czwarta chorych było ponownie hospitalizowanych już w ciągu 30 dni od wypisu, a dwie trzecie – w ciągu roku od pierwszej hospitalizacji. Po uwzględnieniu potencjalnych czynników dodatkowych, ryzyko względne zgonu w ciągu roku od hospitalizacji było nieco niższe w roku 2005 niż w 2001 (iloraz szans 0,98; 95% przedział ufności 0,97-0,99). Ryzyko ponownej hospitalizacji nie uległo zmianie.

Podsumowując wyniki pracy autorzy podkreślają, że zarówno śmiertelność chorych z niewydolnością serca, jak i częstość ponownych hospitalizacji pozostają wysokie. Niewiele zmieniło się w tym zakresie na przestrzeni lat 2001-2005 i potrzeba dalszych starań, by lepiej leczyć niewydolność serca w tej grupie chorych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-12-22

0 replies on “Czy nastąpiła poprawa rokowania w niewydolności serca u osób starszych?”