Nowa klasyfikacja zapaleń płuc

M. Venditti i wsp – Outcomes of patients hospitalized with community-acquired, health care – associated, and hospital-acquired pneumonia LINK: Ann Intern Med 2009;150:19
Na łamach Annals of Internal Medicine ukazała się ciekawa praca oryginalna, uzasadniająca wprowadzenie nowej klasyfikacji zapaleń płuc.

Tradycyjnie podział ten obejmował pozaszpitalne zapalenie płuc (community acquired pneumonia) i wewnątrzszpitalne zapalenie płuc. Do klasyfikacji dodano zapalenie płuc związane z częstym kontaktem z opieką medyczną (health care associated infections). Ostatni rodzaj zapalenia płuc dotyczy osób, które przebywają w domach opieki społecznej, były hospitalizowane w nieodległej przeszłości (autorzy wybrali kryterium 180 dni), leczonych chemioterapią (do 30 dni po kursie), korzystających z hemodializ.

Autorzy prezentowanej na łamach Annals pracy oryginalnej określili rokowanie hospitalizowanych pacjentów z zapaleniem płuc, zgodnie z przedstawionym podziałem na 3 rodzaje. W badaniu wzięło udział 55 oddziałów chorób wewnętrznych we Włoszech, a ostatecznie przebieg kliniczny zapaleń płuc zanalizowano u 362 pacjentów.

Zapalenie płuc związane z częstym kontaktem z opieką medyczną odnotowano u 24,9% pacjentów, wewnątrzszpitalne u 13,5% a pozaszpitalne (ale wymagające hospitalizacji) u 61,6% . Ważnym wnioskiem z badania była większa śmiertelność w grupie pacjentów z zapaleniem płuc powiązanym z opieką medyczną, w porównaniu z pozaszpitalnym zapaleniem płuc: 17,8% vs 6,7% i zbliżona do śmiertelności w wewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc-18,4%.

W dyskusji autorzy wskazują na ważną przyczynę odmiennego rokowania tych osób. Dotyczy to kolonizacji bakteryjnej florą obejmującą metycylino-opornego gronkowca złocistego oraz pałeczki gram ujemne, w tym ropy błękitnej. Zapalenie płuc związane z częstym kontaktem z ochroną zdrowia stanowi zatem oddzielną postać infekcji, o gorszym rokowaniu, wymagającą odmiennej antybiotykoterapii, niż stosowana w klasycznym pozaszpitalnym zapaleniu płuc.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-01-06

0 replies on “Nowa klasyfikacja zapaleń płuc”