Statyny a centralne ciśnienie tętnicze

Michel E Safar, Athanase D Protogerou i Jacques Blacher – Statins, central blood pressure and blood pressure amplification LINK: Circulation 2009;119:9
W wielu pracach dowiedziono, że wartość ciśnienia tętniczego (BP) dla łożyska centralnego i obwodowego jest różna. Ciśnienia średnie oraz rozkurczowe maleją tym bardziej im dalej naczynia znajdują się od serca (o 1-2 mm Hg), z kolei wartości ciśnienia skurczowego (SBP) oraz ciśnienia tętna (PP) wzrastają. Zjawisko to nazywane jest amplifikacją.

Zaobserwowano, że osłabienie amplifikacji (np. redukcja PP z 20 do 10 mm Hg) wiąże się z niekorzystnymi zmianami hemodynamicznymi w sercu i dużych naczyniach, jest także predyktorem wyższej śmiertelności ogólnej oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej. Zmiany w strukturze aorty wywołane wiekiem i zwiększające centralne SBP powodują większe obciążenia następcze dla lewej komory oraz większe obciążenia dla makro i mikrokrążenia.

Safar i wsp. w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Circulation analizują korzyści płynące ze stosowania statyn w celu ograniczenia zjawiska sztywności tętnic. Autorzy cytują dane badania CAFE-LLA., w którym oceniano wpływ atorwastatyny na centralne SBP. W badaniu tym po 3.5 roku obserwacji, pomimo istotnej redukcji poziomu cholesterolu, nie znaleziono korzyści w odniesieniu do parametrów hemodynamicznych. Negatywna obserwacja może jednak, zdaniem autorów, wynikać z zastosowania zbyt małej dawki preparatu (10 mg), zbyt późnego włączenia leku (średnia wieku pacjenta włączanego do badania wynosiła 63 lata) oraz zbyt krótkiego jego stosowania.

Autorzy komentarza podkreślają, że znane są inne mechanizmy prowadzące do zmniejszenia sztywności tętnic. Dowodem na to są badania REASON oraz CAFE-BPLA, w których wykazano korzystny wpływ odpowiednio peryndoprylu/indapamidu oraz amlodypiny/peryndoprylu. Autorzy podkreślają różnice pomiędzy strategiami leczenia w odniesieniu do ciśnienia centralnego, co wskazuje na konieczność przeprowadzenia dalszych, randomizowanych badań nad wpływem różnych leków hipotensyjnych, a także statyn, na to zjawisko.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-01-13

0 replies on “Statyny a centralne ciśnienie tętnicze”