Czy cukrzyca typu 2 jest ekwiwalentem epizodu sercowo-naczyniowego w odniesieniu do rokowania?

G. R. Dagenais i wsp – Comparison of prognosis for men with type 2 diabetes mellitus and men with cardiovascular disease LINK: CMAJ 2009;180:40 (dostępny pełen tekst)
Opublikowany w Canadian Medical Association Journal artykuł Dagenais i wsp. poświęcono rokowaniu chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2, w porównaniu z rokowaniem grupy osób bez cukrzycy, ale z niedawno przebytym incydentem sercowo-naczyniowym. Badaniem objęto 4376 mężczyzn (35-64 lata), zamieszkujących prowincje Quebec, obserwowanych w latach 1974-1998.

Badacze wyodrębnili trzy grupy chorych: (i) ze świeżo wykrytą cukrzycą ale bez choroby układu sercowo-naczyniowego, (ii) po epizodzie sercowo-naczyniowym (zawał, niestabilna choroba wieńcowa, udar) ale bez zaburzeń metabolizmu glukozy, (iii) z cukrzycą i incydentem sercowo-naczyniowym jednocześnie. Rokowanie w tych grupach odniesiono do dobranej na podstawie wieku populacji kontrolnej.

W całym badanym okresie śmiertelność sercowo-naczyniowa dla trzech wymienionych grup ryzyka wyniosła odpowiednio: 23,4%, 24,5% oraz 38,7%, a śmiertelność całkowita odpowiednio 43,8%, 38,7% oraz 50%. W okresie pierwszych pięciu lat rokowanie było wyraźnie gorsze dla osób po przebytym epizodzie sercowo-naczyniowym, jednak przy odpowiednio długim okresie obserwacji (co najmniej 5 lat), ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego u osób ze świeżo wykrytą cukrzycą, wyjściowo bez choroby układu sercowo-naczyniowego, okazało się porównywalne z ryzykiem, jakie stwarzała choroba sercowo-naczyniowa bez cukrzycy. Współczynniki względnego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego, w odniesieniu do grupy kontrolnej, dla grupy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2, bez choroby układu krążenia, oraz z epizodem sercowo-naczyniowym bez cukrzycy wyniosły w pierwszych 5 latach obserwacji odpowiednio: 2,72 i 5,22. Po upływie 5 lat nie różniły się jednak istotnie i wynosiły odpowiednio: 3,24 i 3,72.

Uzyskane rezultaty wskazują na konieczność optymalnego leczenia pacjentów cukrzycą typu 2 już od momentu jej rozpoznania, a zwłaszcza na konieczność właściwej kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2009-01-06