Jakie są czynniki ryzyka hospitalizacji z powodu działań niepożądanych leków u starszych osób?

M. Zhang i wsp – Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study LINK: BMJ 2009;338:a2752 (dostępny pełen tekst)
British Medical Journal udostępnił swoje łamy autorom z Australii, którzy oceniali czynniki ryzyka hospitalizacjiz powodu reakcji niepożądanych na leki, w grupie osób powyżej 60 roku życia. Praca jest ważna z punktu widzenia praktycznego, gdyż szacunkowe dane wskazują, że niepożądane działania leków stanowią przyczynę 3-6% hospitalizacji i generują 5-10% kosztów leczenia wewnątrzszpitalnego. Wielokrotne (powtórne) reakcje niepożądane na leki stanowią istotny, bo 30% udział w całej grupie reakcji niepożądanych.

Autorzy pracy, posługując się medycznymi bazami danych, wskazali na czynniki ryzyka powtórnej reakcji niepożądanej na leki, której, w analizowanej ponad 2 milionowej populacji, doświadczyło 5056 osób (w trzyletnim okresie obserwacji). Okazało się, że na ryzyko nie wpływał stan społeczno-ekonomiczny, rasa i wiek badanych. Najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych leków były choroby współistniejące, a wśród nich: niewydolność serca (hazard względny 1,56), przewlekłe choroby płuc (1,61), wątroby (1,85), reumatologiczne (1,65), powikłana cukrzyca (1,91), choroby nerek (1,93). Współistnienie chorób neurologicznych i udarów, otępienia wiązało się natomiast z mniejszym ryzykiem powtórnego działania niepożądanego leków (chorzy najczęściej objęci opieką ciągłą).

Autorzy we wniosku końcowym wskazują, że nie tyle wiek, ale współistniejące choroby wpływają na ryzyko działań niepożądanych leków. Odbywa się to m.in. przez interakcje oraz uszkodzenie ważnych życiowo narządów wpływających na farmakokinetykę i działania farmakodynamiczne leków.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-01-07

0 replies on “Jakie są czynniki ryzyka hospitalizacji z powodu działań niepożądanych leków u starszych osób?”