Czy rzeczywiście tylko niektóre beta blokery są przydatne w niewydolności serca?

Alan S. Go i wsp – Comparative effectiveness of different beta – adrenergic antagonists on mortality among adults with heart failure in clinical practice LINK: Arch Int Med 2008;168:2415
W Archives of Internal Medicine ukazały się wyniki ciekawej pracy Go i wsp., oceniającej skuteczność różnych beta-blokerów w niewydolności serca (NS). Analizą objęto chorych hospitalizowanych z powodu NS w regionie San Francisco latach 2001-2003. Dane dotyczące stosowania beta blokerów pochodziły z bazy farmaceutycznej (aptek). W analizie uwzględniono informacje dotyczące 11 326 osób. Średni wiek badanej populacji wynosił ok. 74 lat, kobiety stanowiły ok. 50%.

Przy wypisie ze szpitala 7976 chorych otrzymało beta adrenolityk. Najczęściej stosowanymi lekami z tej grupy były winian metoprololu, karwedilol i atenolol (odpowiednio 43,2%, 11,6%, 38,5%, pozostałe 6,7%). Uzyskane dane wykazały różnice w częstości zgonów, w zależności od stosowanej farmakoterapii (w okresie 12 miesięcy od wypisu ze szpitala). Wskaźniki zgonów (liczba zgonów na 100 osobo-lat) wynosiły odpowiednio 20,1 dla atenololu, 22,8 dla metoprololu (winian), 17,7 dla karwedilolu i 37 dla pacjentów bez beta blokera. W analizie wielu zmiennych wykazano (atenolol jako lek referencyjny), że stosowanie krótkodziałającego metoprolu oznaczało większe o 16% ryzyko zgonu, natomiast brak beta adrenolityku powodował wzrost ryzyka aż o 63%. W odniesieniu do kardweilolu nie zaobserwowano różnic w porównaniu z atenololem. W analizie podgrupy z potwierdzoną echokardiograficznie dysfunkcją skurczową lewej komory nie stwierdzono różnic pomiędzy różnymi preparatami beta-blokerów, natomiast ryzyko zgonu w grupie nie otrzymującej leczenia beta adrenolitycznego było wyższe o 85%.

Zdaniem autorów wskazane jest przeprowadzenie nowych badań u chorych z NS z zastosowaniem całej grupy beta adrenolityków, w celu wyjaśnienia przydatności różnych preparatów tej klasy w leczeniu chorych z niewydolnością serca. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów stosujących jeszcze przed zachorowaniem na NS beta-blokery inne niż zalecane w wytycznych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-01-22

0 replies on “Czy rzeczywiście tylko niektóre beta blokery są przydatne w niewydolności serca?”