Oczekiwany czas życia i czas życia w dobrym komforcie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Carol Jagger i wsp – Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis LINK: Lancet 2008;372:2124
Ostatnie dekady są okresem wydłużania się średniej życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Wzrasta nie tylko odsetek osób osiągających podeszły wiek, ale też całkowita długość życia. Dynamika omawianego trendu wykazuje znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami.

Kraje Unii Europejskiej różnią się także między sobą pod względem udziału liczby lat w pełnym zdrowiu w całkowitej liczbie lat przeżywanych przez ich mieszkańców. Tym różnicom poświęcony jest oryginalny artykuł Jagger i wsp., opublikowany w The Lancet.

Korzystając z danych statystycznych i epidemiologicznych, autorzy opracowali model przeżycia przeciętnego Europejczyka w wieku 50 lat. Głównymi zmiennymi uwzględnionymi w modelu były płeć i kraj pochodzenia. Z analizy wynikało, że w 2005 roku, 50-latek i 50-latka pochodzący z krajów Unii mogli liczyć na to, że odpowiednio przez kolejne 17.3 oraz 18.1 lat zachowają zadowalającą sprawność fizyczną. Analiza powyższego parametru przeprowadzona z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, ujawniła znaczące różnice pomiędzy krajami.

I tak, 50-latek z Estonii mógł oczekiwać, że pełną sprawność fizyczną utraci już w wieku 59.1 lat, podczas gdy jego rówieśnik z Danii dopiero w wieku 73.6 lat. Dla kobiet wartości te wyniosły odpowiednio 60.4 w Estonii i 74.1 w Danii (w Polsce u mężczyzn 66.5, u kobiet 70.2)

Czynnikami dodatnio skorelowanymi z przeżyciem bez utraty sprawności fizycznej były produkt krajowy brutto oraz wielkość wydatków na opiekę nad pacjentami w starszym wieku. Dodatkowo, u mężczyzn, negatywny wpływ na czas zachowania sprawności fizycznej wywierał długotrwały brak zatrudnienia, a pozytywny – ciągłe kształcenie się.

Podsumowując, stan zdrowia populacji Unii Europejskiej jest wybitnie niejednolity, a szczególnej troski wymagają mieszkańcy krajów włączonych w struktury unijne stosunkowo niedawno. (W pełnej wersji artykułu znajdują się dane dotyczące oczekiwanego czasu życia oraz czasu życia w dobrym komforcie dla 25 krajów EU).

Opracowane na podstawie: Lancet / 2008-12-20