Jak zmieniał się obraz zawału serca w latach 1990-2006

William J. Rogers i wsp – Trends in presenting characteristics and hospital mortality among patients with ST elevation and non-ST elevation myocardial infarction in the National Registry of Myocardial Infarction from 1990 to 2006 LINK: Am Heart J 2008;156:1026
W kolejnej z serii publikacji opracowanych na podstawie amerykańskiego rejestru zawałów serca (National Registry of Myocardial Infarction – NRMI) autorzy analizują, jak na przestrzeni lat zmieniły się podstawowe cechy i śmiertelność w przebiegu zawału serca. Istnieje wiele dowodów na to, że śmiertelność wśród pacjentów ze STEMI ciągle maleje. Bardziej fragmentaryczne dane zdają się jednak wskazywać, że śmiertelność w NSTEMI pozostaje bez większych zmian.

Autorzy przeanalizowali dane 2 515 106 pacjentów z 2157 szpitali amerykańskich z lat 1990-2006, z czego u 1 950 561 pacjentów postawiono rozpoznanie ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Na przestrzeni analizowanych lat odsetek rozpoznań NSTEMI zwiększył się z 14,2% do 59,1% (p<0,0001), a jednocześnie odpowiednio zmniejszył się odsetek STEMI. Wzrósł średni wiek pacjentów (z 64,1 do 66,4 lat) oraz zwiększył się odsetek przyjmowanych kobiet (z 32,4% do 37%). Przyjmowano więcej pacjentów bez poprzedzających objawów choroby wieńcowej lub przebytego zawału serca, zwiększył się także odsetek chorych z kilkoma współistniejącymi czynnikami ryzyka.

Śmiertelność wewnątrzszpitalna pomiędzy rokiem 1990 a 2006 w całej grupie obniżyła się z 10,4% do 6,3% (p<0,0001). W przypadku STEMI, śmiertelność wewnątrzszpitalna zmalała z 11,5% do 8%, a w przypadku NSTEMI z 7,1% do 5,2% (dla obu wartości p<0,0001). W podsumowaniu autorzy podkreślają, że w ciągu analizowanego okresu śmiertelność chorych zarówno ze STEMI, jak i z NSTEMI obniżyła się istotnie i to pomimo pogorszenia się profilu ryzyka sercowo-naczyniowego pacjentów. Drastycznie wzrósł też odsetek NSTEMI, co można przypisywać różnym przyczynom, na przykład zmianie kryteriów diagnostycznych.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2008-12-19