Epidemiologia cukrzycy i stanów przedcukrzycowych w USA -najnowsze dane

C.C. Cowie i wsp – A full accounting of diabetes and prediabetes in the U.S. population, 1988-1994 and 2005-2006 LINK: Diabetes Care online
Na wydaniu online Diabetes Care przedstawiono aktualne dane na temat epidemiologii cukrzycy i stanów przedcukrzycowych w USA. Wyniki uzyskane w ramach badania NHANES dotyczą lat 2005-2006 i obejmują reprezentatywną dla populacji USA grupę 7267 osób powyżej 12 roku życia.

W odróżnieniu od części poprzednich badań NHANES, w ocenie epidemiologii cukrzycy i stanów przedcukrzycowych poza wywiadem i oznaczaniem glikemii na czczo, wykonywano test doustnego obciążenie glukozą (OGTT). Częstość występowania uprzednio rozpoznanej cukrzycy u osób ≥20 roku życia na podstawie danych z wywiadu wynosiła 7,7%. Po uwzględnieniu oznaczeń glikemii na czczo (FPG) i glikemii w 2 h po obciążeniu łączna liczba przypadków rosła jednak do 12,9%, przy czym cukrzycę można było rozpoznać na podstawie FPG u 2,5%, a na podstawie IGT u 4,9% badanych. Udział wcześniej nie rozpoznawanej cukrzycy w całkowitej liczbie przypadków wyniósł więc 40%.

Chorobowość z powodu cukrzycy była największa u osób powyżej 60 roku życia i wyniosła 30%. Cukrzycę istotnie częściej, odpowiednio o 70% i 80%, rozpoznawano u osób rasy czarnej i Latynosów vs osoby rasy białej.

Częstość występowania zaburzeń metabolizmu glukozy u dorosłych zwiększała się istotnie, gdy uwzględniono nieprawidłową glikemię na czczo (IFG) i upośledzoną tolerancję glukozy (IGT). IFG rozpoznano u 25,7% badanych a nieprawidłową tolerancję glukozy u 13,8%. Łącznie stany przedcukrzycowe występowały u 29,5% populacji ≥20 (część miała oba rozpoznania). Częstość ich występowania wzrastała wraz z wiekiem: ≥75 roku życia rozpoznano je u 46,7% badanych. Stan przedcukrzycowy rozpoznawano częściej u mężczyzn niż u kobiet, podobnej zależności nie stwierdzono natomiast dla cukrzycy. Nie obserwowano istotnego statystycznie zróżnicowania częstości występowania stanów przedcukrzycowych w zależności od rasy badanych.

Podsumowując, zaburzenia metabolizmu glukozy, będące czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego występują u ponad 40% badanych dorosłych osób i u ponad 72% osób w wieku 75 i więcej lat.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-11-18

0 replies on “Epidemiologia cukrzycy i stanów przedcukrzycowych w USA -najnowsze dane”