Występowanie gorączki reumatycznej na świecie

K. B. Tibazarwa, J. A. Volmink i B. M. Mayosi – Incidence of acute rheumatic fever in the world: a systematic review of population-based studies LINK: Heart 2008;94:1534
Autorzy pracy opublikowanej na łamach The Heart przeanalizowali prospektywne dane pochodzące z badań populacyjnych w różnych regionach świata, dotyczące częstości występowania gorączki reumatycznej. Jak wiadomo, częstość występowania tej choroby zmniejszyła się istotnie w krajach rozwiniętych. Jednak brakowało, jak dotąd, systematycznego przeglądu danych epidemiologicznych obejmujących cały świat.

Autorzy włączyli do analizy wszystkie prace prospektywne, opublikowane pomiędzy rokiem 1944 a 2005, w których do rozpoznania choroby używano kryteriów Ducketta-Jonesa, podające częstość występowania pierwszego rzutu gorączki reumatycznej. Przeszukano różne bazy danych, takie jak Medline, Old Medline, Embase i 35 innych baz o zasięgu lokalnym. Zidentyfikowano jedynie 10 takich badań z 10 krajów, ze wszystkich kontynentów prócz Afryki.

Ogólna częstość występowania pierwszego rzutu gorączki reumatycznej w populacji wyniosła od 5 do 51 przypadków na 100 000 osób (średnia 19/100000; 95% przedział ufności od 9 do 30 na 100000). Zgodnie z oczekiwaniami, niska zachorowalność występowała w Ameryce i krajach Europy Zachodniej (poniżej 10/100000), natomiast wyższa cechowała kraje Bliskiego Wschodu, Azji i Australii z Oceanią. Zapadalność rzędu 51/100000 stwierdzono w jednym badaniu pochodzącym z Indii. Najwyższa zarejestrowana zapadalność na gorączkę reumatyczną, przekraczająca 80/100000 dotyczyła podgrupy chorych pochodzenia maoryskiego z Nowej Zelandii.

Na podstawie kilku badań rejestrujących zmiany w czasie, można stwierdzić, że zapadalność na gorączkę reumatyczną spada. W dyskusji autorzy zwracają uwagę na wielki niedostatek dobrej jakości danych dotyczących występowania gorączki reumatycznej na świecie. Podczas gdy w świecie Zachodnim choroba ta stała się rzadka, w wielu innych krajach stanowi częstą przyczynę wielu groźnych dla życia powikłań. Dlatego wiele krajów mogłoby odnieść wymierne korzyści z dokładniejszej identyfikacji i rejestracji chorych z rzutem gorączki reumatycznej. Autorzy postulują stworzenie ogólnoświatowego rejestru lub rejestrów choroby, co umożliwiłoby łatwiejszy rozdział środków, lepszą kontrolę choroby i jej powikłań.

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-12-09

0 replies on “Występowanie gorączki reumatycznej na świecie”