Zespół farmaceuta-pielęgniarka pomaga kontrolować ciśnienie tętnicze u osób z cukrzycą – badanie SCRIP-HTN

Donna L. McLean i wsp – A randomized trial of the effect of community pharmacist and nurse care on improving blood pressure management in patients with diabetes mellitus. Study of Cardiovascular Risk Intervention by Pharmacists-Hypertension (SCRIP-HTN) LINK: Arch Intern Med 2008;168:2355
Cukrzyca jest ekwiwalentem choroby wieńcowej, co oznacza, że osoby z cukrzycą, bez choroby wieńcowej, są obciążone takim samym ryzykiem zawału serca i incydentów wieńcowych powikłanych zgonem jak osoby bez cukrzycy, po przebytym zawale serca.

Jednoczesne występowanie cukrzycy i nadciśnienia tętniczego znacząco zwiększa prawdopodobieństwo przedwczesnego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Pomimo to, optymalne ciśnienie tętnicze (<130/80 mm Hg) udaje się uzyskać jedynie u 12% osób, u których występują obie wymienione choroby. Jednym ze sposobów ograniczania skali tego niekorzystnego zjawiska są programy wsparcia i działania edukacyjne.

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną, w którym analizowano skuteczność poradnictwa świadczonego pacjentom z cukrzycą i przewlekłe podwyższonym ciśnieniem tętniczym, przez zespoły składające się z farmaceuty i pielęgniarki. Interwencja zespołów polegała na powtarzanych konsultacjach połączonych z pomiarami ciśnienia, edukacją w zakresie ryzyka sercowo-naczyniowego i nadciśnienia oraz, w razie potrzeby, z ewentualnym skierowaniem pacjenta do lekarza pierwszego kontaktu. Wobec osób z grupy kontrolnej podejmowano standardowe działania edukacyjne (których podstawę stanowiły ulotki informacyjne).

Po zakończeniu 6-miesięcznej obserwacji, różnica pod względem stopnia obniżenia ciśnienia skurczowego pomiędzy grupami wynosiła średnio 5.6 mm Hg na korzyść grupy objętej interwencją. W podgrupie osób z wyjściowym ciśnieniem skurczowym przekraczającym 160 mm Hg różnica była jeszcze większa i wynosiła średnio 24.1 mm Hg.

Podsumowując, prosta interwencja niefarmakologiczna u pacjentów z cukrzycą i nieoptymalnym ciśnieniem tętniczym pozwala na znaczącą poprawę kontroli ciśnienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-11-24