Podwyższona śmiertelność z powodu nowotworów u pacjentów psychiatrycznych

Stephen Kisely i wsp – Excess cancer mortality in psychiatric patients LINK: Can J Psych 2008;53:753 (dostępny pełen tekst)
Czy chorzy psychicznie stanowią grupę podwyższonego ryzyka zgonu na nowotwory złośliwe? Wprawdzie większość dowodów badawczych wskazuje na wzrost śmiertelności, przy niezmienionej zapadalności, w porównaniu z ogólną populacją, jednak są i takie, z których wynika, że zaburzenia psychiczne, a w szczególności schizofrenia, chronią przed chorobami onkologicznymi.

Tym bardziej warto prześledzić, opublikowane w Canadian Journal of Psychiatry, wyniki dużego badania populacyjnego, z wieloletnią obserwacją, poświęconego temu zagadnieniu. Autorzy przeanalizowali dokumentację medyczną 247 344 pacjentów objętych opieką lekarzy pierwszego kontaktu i psychiatrów w latach 1995-2001. Dane dotyczące zaburzeń psychicznych w analizowanej grupie porównywano z rejestrami chorób nowotworowych i zgonów.

U mężczyzn z chorobami psychicznymi, śmiertelność z powodu chorób nowotworowych była o 72% wyższa, a u kobiet o 59% wyższa, w porównaniu z ogólną populacją. Wzrost zapadalności na choroby nowotworowe u osób z zaburzeniami psychicznymi, choć znamienny w porównaniu z ogólną populacją (u mężczyzn iloraz szans 1.21, 95% przedział ufności 1.18-1.24, u kobiet iloraz szans 1.13, 95% przedział ufności 1.27-1.34), stanowił jedynie częściowe wytłumaczenie znacznie wyższego wzrostu śmiertelności (odpowiednio 1.72, 1.63-1.82 i 1.59, 1.49-1.69). Co więcej, zapadalność na niektóre nowotwory, takie jak czerniak, rak prostaty, rak pęcherza moczowego i rak jelita grubego u mężczyzn, była niższa niż w ogólnej populacji.

Wśród innych niż zapadalność przyczyn wzrostu śmiertelności z powodu nowotworów w analizowanej grupie wymieniano czynniki pośrednio związane z samymi zaburzeniami psychicznymi, takie jak późne rozpoznanie choroby, brak dyscypliny leczenia i trudniejszy dostęp do opieki medycznej.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2008-11-27

0 replies on “Podwyższona śmiertelność z powodu nowotworów u pacjentów psychiatrycznych”