Kierunki zmian w nadciśnieniu tętniczym w Stanach Zjednoczonych w latach 1988-1994 oraz 1999-2004

Jeffrey A. Cutler i wsp – Trends in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control rates in United States adults between 1988-1994 and 1999-2004 LINK: Hypertension 2008;52:818 (dostępny pełen tekst)
Badanie, którego wyniki opublikowali w Hypertension Jeffrey A. Cutler i wsp., oceniało kierunki zmian w występowaniu, świadomości choroby, leczeniu i kontroli ciśnienia tętniczego w Stanach Zjednoczonych, w latach 1988-1994 oraz 1999-2004. Autorzy porównali dane osób dorosłych w okresie 10 lat wyznaczanych przez National Health and Nutrition Examination Surveys.

Zebrane dane dowodzą, że występowanie choroby jest częstsze (wzrost z 24.4% do 28.9%, p<0.001), a największy wzrost częstości występowania nadciśnienia dotyczy białych kobiet. Częstsze występowanie choroby można, zdaniem autorów, zależnie od płci i czynnika etnicznego wytłumaczyć w jednej – do czterech piątych przypadków wzrostem BMI.

Wśród osób z nadciśnieniem tętniczym obserwuje się wzrost świadomości choroby z 68.5 do 71.8% (p=0.04). Zwraca uwagę wzrost świadomości u mężczyzn z 61.1% do 69.3% (p=0.001), bez wzrostu tego zjawiska u kobiet, chociaż świadomość kobiet ciągle pozostaje wyższą. Zarejestrowano poprawę w leczeniu i kontroli wartości ciśnienia, odpowiednio z 53.1% do 61.4% i 26.1% do 35.1% (p<0.001).

Autorzy podkreślają, że różnice w zakresie występowania, świadomości, skuteczności leczenia oraz kontroli pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz osobami rasy czarnej i białej nie są duże. Warunkują one jednak rozbieżności w zakresie chorobowości i śmiertelności. Zdaniem autorów, pozytywnym zjawiskiem są obserwowane korzystne trendy w zakresie wskaźników świadomości, kontroli i leczenia nadciśnienia. Kolejnym celem powinno być zatrzymanie i odwrócenie rosnących wskaźników występowania nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2008-11-17