Prewencja sercowo-naczyniowa w cukrzycy i miażdżycy zarostowej tętnic – rola aspiryny i antyoksydantów (badanie POPADAD)

Jill Belch i wsp – The prevention of progression of arterial disease and diabetes (POPADAD) trial: factorial randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in patients with diabetes and asymptomatic peripheral arterial disease LINK: BMJ 2008; 337:a1840 (dostępny pełen tekst)
Jill Belch i wsp., w badaniu POPADAD (Prevention Of Progression of Arterial Disease And Diabetes), analizowali skuteczność aspiryny i antyoksydantów w redukcji liczby incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą i bezobjawową miażdżycą tętnic obwodowych. W wieloośrodkowym, kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu wzięło udział 16 ośrodków medycznych z całej Szkocji oraz 1888 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej. Zbadano łącznie 1276 osób dorosłych w wieku 40 lat i powyżej z cukrzycą typu 1 lub 2, ze wskaźnikiem ciśnienia kostka-ramię 0.99 lub poniżej, bez jawnych cech choroby sercowo-naczyniowej. W układzie wieloczynnikowym stosowano aspirynę (w dawce 100 mg), antyoksydant (preparat złożony) i placebo. Wśród punktów końcowych znalazła się śmierć z powodu zawału serca lub udaru, zawał serca i udar mózgu niezakończony zgonem, amputacja kończyny powyżej kostki z powodu jej krytycznego niedokrwienia.

Aspiryna nie wykazywała żadnych interakcji z antyoksydantem. Zarejestrowano 116 incydentów w grupie aspiryny (z 638 przyjmujących) w porównaniu z 117 w grupie bez aspiryny (z 638) (18.2% vs 18.3%; wskaźnik ryzyka 0.98 (95% przedział ufności 0.76-1.26). W grupie przyjmującej antyoksydant wystąpiło 117 incydentów z 640 (18.3%) a w grupie nie przyjmującej 116 z 636 (18.2%) (1.03;0.79-1.33).

Autorzy badania wnioskują, że nie wykazano podstaw dla stosowania aspiryny (a także antyoksydantów) u osób z cukrzycą w prewencji pierwotnej, podważając tym samym aktualne wytyczne wielu towarzystw naukowych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-10-16

0 replies on “Prewencja sercowo-naczyniowa w cukrzycy i miażdżycy zarostowej tętnic – rola aspiryny i antyoksydantów (badanie POPADAD)”