Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej – jakie jest optymalne postępowanie?

L. Trevor Young – What is the best treatment for bipolar depression? LINK: J Psych Neur 2008;33:487 (dostępny pełen tekst)
W Journal of Psychiatry and Neuroscience opublikowano intrygujący artykuł redakcyjny poświęcony leczeniu depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Wielu lekarzy stosuje w tym zaburzeniu leki przeciwdepresyjne, znajdują się one także w obowiązujących wytycznych. W jednym z ostatnich badań (SPEP-BD, The Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder) wykazano jednak, że dodanie antydepresantów (paroksetyna lub bupropion) do leków stabilizujących nastrój nie przekłada się na dodatkową korzyść zdrowotną.

Same stabilizatory nastroju, wymieniane w zaleceniach jako leki z wyboru, okazują się miernie skuteczne u znaczącego odsetka pacjentów, u których poprawa następuje wolno i zwykle jest niepełna. Zdaniem autora artykułu, skojarzenie dwóch leków stabilizujących nastrój może wykazywać wyższość nad monoterapią. Uzupełnieniem klasycznego stabilizatora nastroju może być na przykład walproinian, który charakteryzuje się nie tylko skutecznością w zapobieganiu nawrotom, ale też w leczeniu ostrych objawów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej. Kolejnym lekiem stabilizującym nastrój, o potencjalnej skuteczności w depresji dwubiegunowej, jest przeciwdrgawkowa lamotrygina. Jednocześnie rośnie zainteresowanie atypowymi lekami antypsychotycznymi stosowanymi w celu stabilizowania nastroju. Przykładem leków o potwierdzonej skuteczności w depresji dwubiegunowej jest olanzapina i kwietapina.

Podsumowując, zaskakująco dobre wyniki badań nad lekami przeciwdrgawkowymi u osób z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej przemawiają za większym niż dotychczas sądzono udziałem układu GABA-ergicznego lub glutaminergicznego w patogenezie tej nieprawidłowości. Rodzi się nadzieja, że badania podstawowe zaowocują opracowaniem optymalnego schematu leczenia depresji dwubiegunowej.

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2008-11-17

0 replies on “Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej – jakie jest optymalne postępowanie?”