Statyny i wielonienasycone kwasy tłuszczowe w niewydolnosci serca – nowe dane

Gregg C Fonarow – Statins and n-3 fatty acid supplementation in heart failure LINK: Lancet 2008;372:1195
W ostatnich latach zwrócono uwagę na potencjalną rolę statyn w leczeniu niewydolności serca (NS). W Lancecie ukazał się komentarz Fonarowa poświęcony temu zagadnieniu.

W opublikowanym przed rokiem prospektywnym badaniu Corona (Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure), obejmującym pacjentów z NS i chorobą wieńcowa, pomimo przesłanek z badań eksperymentalnych i obserwacyjnych, nie wykazano korzystnego oddziaływania rosuwastatyny, w porównaniu z placebo, na rokowanie (złożony punkt końcowy – śmiertelność ogólna, śmiertelność sercowo-naczyniowa i niezakończone zgonem incydenty sercowo-naczyniowe). Odnotowano natomiast niewielki korzystny wpływ statyny na zmniejszenie częstości hospitalizacji.

W kolejnym badaniu GISSI-HF, którego wyniki ukazały się niedawno w The Lancet, rosuwastatyna, w porównaniu z placebo, nie zmieniała rokowania chorych z NS (niezależnie od etiologii), w tym także w odniesieniu do częstości hospitalizacji. Autor podkreśla, że wyniki obu badań wskazują na neutralny wpływ tych leków na rokowanie u pacjentów z NS, pomimo ich korzystnego wpływu na stężenie cholesterolu LDL. Zdaniem autora, potencjalnie korzystne oddziaływanie statyn w NS, może być znoszone poprzez zmniejszenie stężenia cholesterolu co, jak wykazano, może się łączyć z gorszym rokowaniem w tej populacji.

Dotychczas przeprowadzane badania z zastosowaniem n-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) wskazywały na 10-20% redukcję incydentów sercowo-naczyniowych. W wspomnianym badaniu GISSI-HF oceniano także działanie PUFA u chorych z NS, w klasie NYHA II-IV (New York Heart Association). W grupie pacjentów otrzymujących PUFA zaobserwowano redukcję śmiertelności o 9% (p=0,041), a także zmniejszenie częstości występowania złożonego punktu końcowego (zgony lub hospitalizacje sercowo-naczyniowe).

Zdaniem autora, pomimo nie do końca poznanego mechanizmu działania, nieustalonego optymalnego dawkowania, PUFA, w odróżnieniu od statyn, powinny być rozważone w niezbyt długiej liście terapii wydłużających przeżywalność w NS.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2008-10-04

0 replies on “Statyny i wielonienasycone kwasy tłuszczowe w niewydolnosci serca – nowe dane”