Wysiłek fizyczny a leki w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych

Emmanuel Stamatakis, Mark Hamer i Paola Primatesta – Cardiovascular medication, physical activity and mortality: cross-sectional population study with ongoing mortality follow up LINK: Heart doi:10.1136/hrt.2008.152041
W The Heart ukazały się wyniki badania brytyjskich badaczy poświęcone oddziaływaniu wysiłku fizycznego na rokowanie w populacji ogólnej. Regularny wysiłek fizyczny wpływa korzystnie na rokowanie, zarówno w prewencji pierwotnej jak i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych. Dotychczas nie oceniano dokładnie zależności miedzy aktywnością fizyczną a przyjmowanymi lekami, często stosowanymi w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych. Z dostępnych danych wynika, że stosowanie leków może wpływać niekorzystnie na zachowania prozdrowotne związane z aktywnością fizyczną.

Celem badania Stamatakisa i wsp. była ocena stopnia umiarkowanej-dużej aktywności fizycznej (UDAF) i jej związku ze stosowanymi lekami sercowo-naczyniowymi, a także oszacowanie korzyści wynikających z regularnego treningu, niezależnie do stosowanej farmakoterapii, u osób bez chorób sercowo-naczyniowych. Badaniem objęto próbkę populacji Anglii i Szkocji (20 177 osób) powyżej 34 roku życia. Uczestnicy próby wzięli udział w badaniu przekrojowym (ocena fizykalna i wypełnianie kwestionariusza), z obserwacją trwającą średnio 6,6 roku. Z tej grupy 15% osób wyjściowo otrzymywało co najmniej 1 lek sercowo-naczyniowy. Osoby przyjmujące leki były m.in. starsze, z wyższym indeksem masy ciała, częściej rasy kaukaskiej i z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób sercowo-naczyniowych.

Obserwacja chorych potwierdziła wcześniejsze dane – uczestnicy otrzymujący leczenie o 21% (p=0,03) rzadziej wykonywali zalecenia dotyczące aktywności fizycznej. W grupie nie leczonej osoby z UDAF w porównaniu z osobami nieaktywnymi charakteryzowały się niższą o 42% umieralnością ogólną (p<0,001) i o 45% niższą umieralnością sercowo-naczyniową (p=0,036). Podobne trendy zaobserwowano w grupie otrzymującej co najmniej 1 lek sercowo-naczyniowy – redukcja ryzyka zgonu o 46% (p<0,001), a umieralności sercowo-naczyniowej o 54% (p=0,008).

Zdaniem badaczy, wyniki pracy wskazują na korzystny wpływ regularnej aktywności fizycznej, niezależnie od stosowanego leczenia farmakologicznego, przy czym stosowanie farmakoterapii determinowało niższą aktywność fizyczną w badanej populacji. W opinii autorów przedstawione dane podkreślają kluczowe znaczenie zaleceń modyfikacji stylu życia, ukierunkowanego na regularny trening fizyczny, w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-09-18

0 replies on “Wysiłek fizyczny a leki w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych”