Migrena jako nie uzasadnione wskazanie do zamknięcia PFO

Kurth T i wsp. – Migraine. A matter of the heart? LINK: Circulation 2008;118:1405
W Circulation ukazał się komentarz Kurth i wsp., poświęcony migrenowym bólom głowy, jako wskazaniu do zamknięcia drożnego otworu owalnego.

Migrenowe bóle głowy występują u około 12% populacji i stanowią bardzo poważny problem terapeutyczny. W ostatnich latach wykazano, że ich występowanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania udarów, zwłaszcza u młodych kobiet. Ponieważ drożny otwór owalny (PFO) uznawany jest za jedną z przyczyn udarów niedokrwiennych u osób młodych, jedną ze stawianych hipotez był związek pomiędzy PFO a migrenami i udarami niedokrwiennymi.

W kilku badaniach klinicznych sugerowano, że PFO występuje częściej u osób migrenami z aurą i postulowano związek przyczynowy pomiędzy przeciekiem prawo-lewo a przechodzeniem substancji wazo-aktywnych, wyzwalających atak migreny. W badaniach obserwacyjnych wskazywano na znaczne zmniejszenie liczby ataków migrenowych po zamknięciu PFO. Wyniki randomizowanego badania MIST, opublikowane niedawno w Circulation, okazały się jednak negatywne – zamknięcie PFO za pomocą urządzenia STARFlex nie przyniosło zmniejszenia liczby migrenowych bólów głowy.

Obecnie ukazało się kolejne, tym razem populacyjne badanie, poświęcone związkowi pomiędzy migreną a PFO. W populacji mieszkańców północnego Manhattanu (Northern Manhattan Study – NOMAS), częstość występowania, potwierdzonego za pomocą echokardiografii przezklatkowej, PFO okazała się podobna u chorych z migrenowymi bólami głowy i bez takich dolegliwości (14.6% vs 15.0%, NS).

Komentując wyniki NOMAS, Kurth i wsp. stwierdzają, że badanie stanowi jak dotąd najmocniejszy dowód na brak zależności pomiędzy migreną a PFO, choć jednocześnie zauważają , że migrena może być objawem bardzo różnorodnych chorób. Wywoływać ją może, między innymi, incydent niedokrwienny mózgu; można więc zatem teoretycznie wyobrazić sobie, że u wybranych chorych migrena jest, mimo wszystko, wtórna do PFO. Niezależnie od takich, teoretycznych, spekulacji posiadane dowody na zależność pomiędzy PFO a migreną są, zdaniem Kurtha i wsp., słabe, a dodatkowo brak jest dowodów na to, że pacjenci z migreną i aurą, mający PFO, są w sposób szczególny zagrożeni udarem niedokrwiennym.

Na koniec wreszcie, negatywne wyniki badania MIST wskazują na nieskuteczność zamykania PFO jako sposobu leczenia migreny. Brak jest zatem, zdaniem autorów komentarza, uzasadnienia dla poszukiwania i zamykania PFO u chorych z migrenami.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-09-30

0 replies on “Migrena jako nie uzasadnione wskazanie do zamknięcia PFO”