Co najskuteczniej zmniejsza śmiertelność w populacji kobiet

R.M. van Dam i wsp – Combined impact of lifestyle factors on mortality: prospective cohort study in US women LINK: BMJ 2008;337:1440 (dostępny pełen tekst)
Na łamach British Medical Journal przedstawiono kolejne wyniki obserwacji kobiet w ramach Nurses Health Study. Autorzy pracy analizowali losy 77 782 kobiet w wieku 34-59 lat, wyjściowo bez rozpoznanej choroby nowotworowej i chorób układu sercowo-naczyniowego. Okres obserwacji objął lata 1980-2004. Podstawowym pytaniem, które postawili badacze, była ocena wpływu uznanych czynników ryzyka związanych ze stylem życia na śmiertelność całkowitą, śmiertelność sercowo-naczyniową i śmiertelność nowotworową. Zbadano m.in. wpływ diety, aktywności fizycznej, nieprawidłowej masy ciała (nadwagi lub otyłości), palenia papierosów oraz spożycia alkoholu. Posłużono się populacyjnym wskaźnikiem ryzyka (population attributable risk-PAR), za pomocą którego oceniono procent redukcji zdarzenia w danej populacji, przy zmniejszeniu natężenia danego czynnika ryzyka.

W sytuacji optymalnej (kobieta niepaląca, stosująca zdrową dietę, aktywna fizycznie, której BMI nie przekracza 25,0 kg/m2) można liczyć na 54,8% redukcję śmiertelności całkowitej, 72% redukcję śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz 44,3% redukcję zgonów nowotworowych. W przypadku spożywania niewielkich ilości alkoholu redukcja trzech analizowanych wskaźników śmiertelności wyniosła odpowiednio: 58,1%; 75,2% oraz 46%.

Wskaźniki śmiertelności w największym stopniu redukowało niepalenie papierosów (dla śmiertelności całkowitej o 27,9%, dla sercowo-naczyniowej o 32,7% i dla nowotworowej o 26,8%). Pozostałymi czynnikami ryzyka, które najbardziej wpływały na śmiertelność całkowitą i sercowo-naczyniową były nieprawidłowa masa ciała, niska aktywność fizyczna i nieprawidłowa dieta. U niepalących kobiet głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko zgonu była nadwaga i otyłość, a redukcja śmiertelności zależna od prawidłowej masy ciała wynosiła 22%.

Badanie jednoznacznie potwierdziło konieczność podjęcia efektywnych działań mających na celu zmniejszenie natężenia czynników ryzyka związanych ze stylem życia, jako najbardziej efektywnej metody redukcji zgonów sercowo-naczyniowych i nowotworowych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-09-16

0 replies on “Co najskuteczniej zmniejsza śmiertelność w populacji kobiet”