Postępowanie w przypadku depresji towarzyszącej chorobie niedokrwiennej serca. Zalecenia AHA

Judith H. Lichtman i wsp – Depression and Coronary Heart Disease. Recommendations for screening, referral, and treatment. LINK: Circulation 2008;118:online (dostępny pełen tekst)
Judith H. Lichtman, w imieniu zespołu ekspertów American Heart Association (AHA) i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, publikuje na łamach Circulation artykuł poświęcony związkowi pomiędzy depresją a chorobą niedokrwienną serca (CHD), zawierający zalecenia dotyczące rozpoznawania depresji i jej leczenia.

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że wyniki badań nad depresją towarzyszącą CHD są spójne. Szacuje się, że aż 15-20% pacjentów leczonych z powodu zawału serca (MI) spełnia kryteria dużej depresji, a jeszcze większy odsetek chorych miewa objawy depresyjne. Depresja jest niezależnym czynnikiem złego rokowania u osób z CHD, a ryzyko incydentów sercowych u osób po MI wzrasta dwukrotnie. Pacjenci z depresją towarzyszącą CHD mają wyższe poziomy biomarkerów, zredukowaną zmienność rytmu zatokowego, dysfunkcję układu podwzgórze-przysadka-nadnercza, podwyższone poziomy fibrynogenu i molekuł adhezyjnych. Depresja często ogranicza szansę na skuteczną modyfikację klasycznych czynników ryzyka CHD.

Skrining depresji opiera się na kwestionariuszu PHQ-2 oraz, w razie pozytywnej odpowiedzi na któreś z dwóch zawartych w nim pytań, na kwestionariuszu PHQ-9. Większość pacjentów może samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszach w ciągu najwyżej pięciu minut.

W leczeniu pacjentów z dużą depresja (PHQ równe i > 20) oraz umiarkowaną (PHQ 10-19) należy wykorzystać leki antydepresyjne, terapię behawioralną i rehabilitację ruchową.

W podsumowaniu autorzy piszą, że skrining w kierunku depresji jest u pacjentów z CHD konieczny i powinien być standardowo przeprowadzany na oddziałach szpitalnych i w opiece ambulatoryjnej. Przy pozytywnym wyniku badania przesiewowego pacjent powinien być przebadany przez lekarza wykwalifikowanego w rozpoznawaniu i leczeniu depresji.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-09-29

0 replies on “Postępowanie w przypadku depresji towarzyszącej chorobie niedokrwiennej serca. Zalecenia AHA”