Test doustnego obciążenia glukozą – u wszystkich pacjentów z OZW?

O.E. Okosieme – Can admission and fasting glucose reliably identify undiagnosed diabetes in patients with acute coronary syndrome? LINK: Diabetes Care 2008;31:1955
Identyfikacja chorych z cukrzycą za pomocą testu doustnego obciążenia glukozą (OGTT) jest pracochłonna i kosztowna, warto więc opracować sposób kwalifikowania osób do tego testu tak, aby nie wykonywać go u osób z niskim prawdopodobieństwem cukrzycy. Rozpoznanie cukrzycy w grupie chorych z chorobą niedokrwienną serca ma zasadnicze znaczenie prewencyjne.

Na łamach Diabetes Care ukazał się kolejny artykuł poświęcony rozpoznawaniu cukrzycy u osób z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS). Analizę przeprowadzono w oparciu o dane 140 kolejnych osób, wyjściowo bez rozpoznanych zaburzeń metabolizmu glukozy, hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego, dla których dostępne były stężenie glukozy przy przyjęciu, stężenie glukozy na czczo i ostatecznie pod koniec hospitalizacji. U każdego z nich, jako złoty standard diagnostyczny wykonywano OGTT.

Częstość występowania zaburzeń metabolizmu glukozy wśród badanych była wysoka. Cukrzycę rozpoznano u 27%, a upośledzoną tolerancję glukozy u 39% chorych. Przyjęcie za nieprawidłowe wartości glikemii przy przyjęciu >140 mg% i na czczo >100 mg% i użycie obu kryteriów jednocześnie identyfikowało 89,5% chorych na cukrzycę, jednak przy niskiej specyficzności testu wynoszącej 56.9%.

Wobec stosunkowo wysokiej czułości i niskiej specyficzności testu autorzy zaproponowali zatem, aby do OGTT kwalifikować tylko chorych z nieprawidłowymi wartościami glikemii przy przyjęciu i na czczo. Taki schemat postępowania pozwoli uniknąć konieczności wykonania OGTT u około połowy pacjentów z ACS.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-10-10

0 replies on “Test doustnego obciążenia glukozą – u wszystkich pacjentów z OZW?”